Category Archives: หลักภาษาอังกฤษ

การใช้ another ในภาษาอังกฤษ

another (อีกอย่างหนึ่ง, คนอื่น, อื่น) เป็นสรรพนาม (pronoun) และคำคุณศัพท์ (adjective) ใช้ดังนี้ 1. ใช้ another นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์เสมอ เช่น Could I have another glass of water ? ผมขอนํ้าอีกแก้วเถอะ She opened another branch last week. หล่อนได้เปิดอีกหนึ่งสาขา เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว She has sent another present to her mother. หล่อนได้ส่งของขวัญชิ้นอื่นอีกไปให้แม่ของหล่อน another + คำนามนับได้เอกพจน์ 2. ใช้ another วางไว้หน้าคำนามพหูพจน์ (plural noun) เพื่อเป็นการอธิบายเนื้อความ โดยใช้วางไว้หน้า “few” หรือ “จำนวนนับ” (one… Read More »

รูปแบบของคำ Adjective ภาษาอังกฤษ

โครงสร้าง (Pattern) ของคำ adjective ต่อไปนี้ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับโครงสร้างของคำนาม (Noun Pattern) ซึ่งแต่ละแบบสร้างยังแยกออกเป็นแบบย่อยๆ ได้อีก AP 1   Adjective + to-infinitive AP 2   Adjective + preposition + (pro)noun AP 3   Adjective + prep. หรือ conj. + Clause ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายแต่ละแบบสร้างโดยละเอียด ADJECTIVE PATTERN 1 Adjective + to-infinitive จงเปรียบเทียบประโยคสองคู่ต่อไปนี้ 1. You were unwise to accept his offer. คุณไม่ฉลาดที่ไปรับข้อเสนอของเขา Cf. Your acceptance of his offer is unwise.… Read More »

ประโยคโต้ตอบภาษาอังกฤษที่ตอบด้วย Yes หรือ No

ประโยคซึ่งกล่าวโต้ตอบกัน ประโยคโต้ตอบที่ตอบด้วย Yes หรือ No ให้ทำดังนี้ 1. เปลี่ยน said to เป็น told + ผู้ถูกบอก + that หรือ said that เมื่อประโยคเดิม = Yes, + ข้อความ present tense Direct : Dang said, “Do you always do that ?” “Yes, I do,” Anong replied. Indirect : Dang asked Anong if she always did that, and she said that… Read More »

Passive Voice ภาษาอังกฤษ

Voice (วาจก) คือ ลักษณะการกระทำของกริยาในประโยค มี 2 อย่าง ได้แก่ active voice (กรรตุวาจก) และ passive voice (กรรมวาจก) 1. Active Voice ได้แก่รูปกริยาซึ่งประธาน (subject) เป็นผู้กระทำ (doer) หรือแสดงกริยาตัวนั้น เช่น Dang kicked the ball แดงเตะลูกบอล (แดงซึ่งเป็นประธานเป็นผู้กระทำอาการเตะ) 2. Passive Voice ได้แก่รูปกริยาซึ่ง ประธาน ของมันเป็นผู้ถูกกระทำกริยานั้นโดยผู้อื่น หรือ ได้รับผลจากกริยาตัวนั้น เช่น The ball was kicked by Dang. ลูกบอลถูกเตะโดยแดง (ลูกบอลซึ่งเป็นประธาน เป็นผู้ถูกกระทำ คือถูกเตะ) หลักทั่วไปในการสร้างประโยค passive จากประโยค active 1. กลับ… Read More »

Adverbial of Time ภาษาอังกฤษ

adverbial of time ได้แก่คำหรือกลุ่มคำที่ตอบคำถามว่าเมื่อไร? เช่นถามว่า เขาไปเมื่อไร ตอบว่า ไปเมื่อเช้านี้ คำว่าเมื่อเช้านี้ เป็น adverbial of time เช่น 1. He bought it last week. 2. He bought it at six o’clock. คำ last week และ at six o’clock ต่างก็เป็น adverbial of time จะเห็นว่า adverbial of time อาจ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ 1. พวกที่ใช้เฉพาะตัวมันเองลอยๆ เช่น last week, tomorrow 2. พวกที่ต้องมี… Read More »

รูปกริยาแบบอื่นๆ ในประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษ

รูปกริยาแบบต่างๆ ในประโยคเงื่อนไข รูปกริยาในประโยคเงื่อนไขดังที่กล่าวมาแล้วเป็นเพียงแบบมาตรฐาน (คือเป็นแบบที่ใช้กันมาก) เท่านั้น ยังอาจใช้รูปกริยาอย่างอื่นได้อีก ซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้ เงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอ เป็นกฎตายตัวว่าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นเช่นนั้นก็จะได้ผลเช่นนั้นแน่นอน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด รูปกริยา คือ (If+ Present) + Present เช่น 1. If people are sleepy, they generally go to bed. ถ้าคนง่วงนอน ก็มักจะเข้านอน (ถ้าง่วงก็ต้องไปนอนเป็นกฎตายตัว) 2. If my dog sees a stranger, he barks out loud. ถ้าหมาของผมเห็นคนแปลกหน้า มันเห่าออกมาดังทีเดียว (เป็นกฎตายตัวที่ผมเห็นเป็นประจำ) 3. If you speak Russian, I don’t understand you. ถ้าคุณพูดภาษารัสเซีย ผมก็ไม่เข้าใจคุณ… Read More »

รูปกริยาแบบมาตรฐานในประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษ

1. เงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอ (Factual Proposition) ถ้าเหตุเกิดขึ้นจริง ก็จะได้ผลเช่นนั้นเสมอไป โดยไม่มีข้อยกเว้น รูปกริยาที่ใช้ คือ  (If+ Present) + Present 1. If water boils, it changes into steam. ถ้าน้ำเดือดมันจะกลายเป็นไอ (เสมอไป โดยไม่มีข้อยกเว้น) 2. If you add 3 to 4, you get 7. ถ้าบวก 3 เข้ากับ 4 จะได้ 7 (เสมอไป โดยไม่มีข้อยกเว้น) 3. If the sun doesn’t shine, all animals die. ถ้าดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสง สัตว์ทั้งปวงจะตาย(แน่นอน) อาจใช้รูปกริยา future… Read More »

ประโยคเงื่อนไข ในภาษาอังกฤษ (Conditional Sentence หรือ If-Sentence)

(Conditional Sentence หรือ If-Sentence) ประโยคเงื่อนไข (conditional sentence) ได้แก่ประโยคที่มี if (หรือคำที่เทียบเท่า if) จึงนิยมเรียกประโยคเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งว่า If-sentence. ประโยคเงื่อนไขอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่เป็นเหตุ (If-clause) กับส่วนที่เป็นผล (principal clause) If-clause                        Principal Clause If water boils,                          it changes into steam. If he hurried,                  … Read More »

adverb ในภาษาอังกฤษ

การจำแนกชนิด (classification) ของคำ adverb การจำแนกชนิดอาจทำได้ 2 อย่าง คือ จำแนกชนิดโดยถือหน้าที่ของมันเป็นหลัก (Classification by Function) และจำแนกชนิดโดยถือตำแหน่งของมันเป็นหลัก (Classification by Position) ซึ่งจะกล่าว โดยลำดับดังต่อไปนี้ การจำแนกชนิดโดยถือหน้าที่เป็นหลัก 1. Adverb of Manner (ตอบคำถาม How ?) ได้แก่ adverb ที่บอกว่าการกระทำนั้นได้กระทำไปอย่างไร 1. The little boy behaves badly. เด็กคนนั้นประพฤติไม่ดี(ประพฤติอย่างไร? ประพฤติไม่ดี) 2. The birds sang sweetly. นกเหล่านั้นร้องเพลงอย่างไพเราะ(ร้องอย่างไร? ร้องอย่างไพเราะ) 3. Every soldier fought bravely. ทหารทุกคนต่อสู้อย่างกล้าหาญ (สู้อย่างไร? สู้อย่างกล้าหาญ) คำ adverb of… Read More »

ชนิดของคำสรรพนาม Pronoun ภาษาอังกฤษ ทั้ง 7 แบบ

Pronoun คำสรรพนาม คือ คำซึ่งใช้แทนคำนาม หรือคำเสมอนาม (มี case และ number เช่นเดียวกับคำนาม) คำ Pronoun อาจแบ่งออกได้เป็น 7 ชนิด คือ 1.  Personal Pronoun (สรรพนามบุคคล, บุรุษสรรพนาม) ใช้แทนคน, สัตว์ หรือสิ่งของ ในการพูด หรือเล่าเรื่อง ได้แก่ I, you, we, he, she, it, they 2. Possessive Pronoun (สรรพนามเจ้าของ) ใช้แทนคน, สัตว์ หรือสิ่งของ ในการแสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่ mine, yours, his, hers, its, theirs, ours 3.  Reflexive Pronoun (สรรพนามตนเอง)* ใช้แทนนามเมื่อต้องการแสดงการเน้น… Read More »