หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการ

By | January 13, 2015

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษนั้น นอกจากเนื้อหาของรายงานที่สำคัญแล้ว หน้าปกรายงานซึ่งเป็นหน้าด่านแรกของรูปเล่ม ก็มีความสำคัญเช่นกัน

หน้าปกรายงานที่อยู่ในแบบแผนทางการอย่างถูกต้อง ย่อมมีรายละเอียดครบถ้วน น่าหยิบจับมาอ่าน กว่า หน้าปกที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน

องค์ประกอบของหน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ

หน้าปกรายงานทั่วไป

1. Title of Project  :หัวข้อรายงาน

2. Your name : ชื่อของคุณ (กรณี

3. Course Number, Course Title, Type of Report : เลขหลักสูตร , ชื่อหลักสูตร และ ชนิดของรายงาน

4. Date : วันที่จัดทำ

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน

อย่างไรก็ตาม หน้าปกรายงานตามตัวอย่างข้างต้น เป็นเพียงหน้าปกทั่ว ๆ ไป ซึ่งปกรายงานแต่ละฉบับยังมีความแตกต่างกันจาก ประเภทรายงาน , ผู้จัดทำรายงาน (หากเป็นรายงานกลุ่ม จะต้องระบุชื่อกลุ่ม  ชื่อสมาชิกในกลุ่ม)

ในรายงานบางประเภท อาจต้องระบุว่าเป็นรายงานเพื่ออะไร และ ส่งใคร ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับรายงานว่าต้องการให้มีหัวข้อใดบ้างอยู่บนหน้าปก

องค์ประกอบปกรายงานการทดลอง (Lab Report)

The name of the experiment : ชื่อการทดลอง
Your name : ชื่อของคุณ
Names of the other members of your lab group : ชื่อสมาชกท่านอื่น ๆ ในกลุ่ม
The date the experiment was performed : วันที่ทำการทดลอง
The course number, Course Title, and lab instructor’s name : รหัสวิชา ,ชื่อวิชา และ ชื่ออาจารย์ผู้สอนในห้องปฏิบัติการ

 

สอนภาษาอังกฤษ