Tag Archives: nouns คือ

ประเภทของคำนาม (Nouns) ในภาษาอังกฤษ

สำหรับการทำความเข้าใจหลักภาษาอังกฤษ เรามาเริ่มต้นเรียนรู้กันในเรื่องของคำนาม (Nouns) กันก่อน Nouns คือ ประเภทของคำที่ใช้เรียกแทนหลายสิ่งหลายอย่าง อันได้แก่ คน ,สัตว์ ,สิ่งต่าง ๆ  ,สถานที่ หรือ ความคิด .  Nouns สามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural ) เอกพจน์ คือ คำนามที่มีจำนวนเพียงแค่ 1 เช่น a pencil (ดินสอ 1 แท่ง) พหูพจน์ คือ คำนามที่มีจำนวนมากกว่า 1 เช่น pencils (ดินสอหลายแท่ง) ประเภทของคำนามแบ่งได้หลายอย่างตามแต่ละตำรา แต่เพื่อให้ไม่สับสน เราควรเริ่มจำการแบ่งตามหลักภาษาอังกฤษแบบใดแบบหนึ่งก่อน ประเภทของ Nouns ในภาษาอังกฤษ แบ่งได้ เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ common… Read More »