resume ภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไร

By | May 28, 2013

resume ภาษาอังกฤษ คือ ประวัติส่วนตัวที่เราใช้สำหรับส่งให้กับบริษัทที่รับสมัครงาน ซึ่งหากผู้มีอำนาจตัดสินใจในการรับพนักงาน อ่านresume ของเราแล้ว มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของเราตรงกับตำแหน่งงานที่บริษัทกำลังต้องการ ก็จะดำเนินการในขั้นตอนสัมภาษณ์งานต่อไป

และเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพอย่างชัดเจน เราจึงได้นำตัวอย่าง และวิธีการเขียน resume เป็นภาษาอังกฤษมาแสดงให้ชม แต่ต้องบอกก่อนว่า รูปแบบของ resume  ไม่ได้มีลักษณะตายตัว แม้จะคล้ายคลึงกันก็ตาม แต่ก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ของแต่ละคนว่าจะออกแบบเอกสารให้เป็นอย่างไร

resume ภาษาอังกฤษ

โดยทั่วไปแล้ว resume ภาษาอังกฤษ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Name and Last name (ชื่อ และ นามสกุล) หากเจอแบบฟอร์มของบางบริษัท ที่ระบุชื่อกลาง middle name ให้เว้นว่างไว้ เพราะคนไทยไม่มีชื่อกลางเหมือนฝรั่ง

 

2. Date Of Birth (วันเกิด)

 

3. Contact Infomation (ข้อมูลการติดต่อ) จะประกอบไปด้วย ที่อยู่ ,อีเมล์ ,เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

คำว่า current address จะหมายถึงที่อยู่ปัจจุบัน ส่วน permanent address คือ ที่อยู่ประจำตามบัตรประชาชน

 

4. Education ให้ใส่ข้อมูลประวัติการศึกษาลงไป โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย วุฒิการศึกษา ,ชื่อสถาบันการศึกษา ,เกรดเฉลี่ย ,ช่วงเวลาที่เรียน

ตัวอย่างเช่น

2012     Bachelor of Management Science in Marketing ,  Chulalongkorn University
GPA: 3.55

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เกรดเฉลี่ย 3.55

** วุฒิการศึกษาเราใช้ดังนี้

ปวช คือ Vocational Certificate

ปวส คือ Vocational Diploma

ปริญญาตรี คือ Bachelor

ปริญญาโท คือ Master

ปริญญาเอก คือ Doctor

รูปแบบการเขียน (วุฒิการศึกษา) of  ..(คณะ)..  in ….(วิชาเอก)….

 

5. Work Experience (ประสบการณ์การทำงาน)

- ทำงานที่ไหนมาบ้าง ในตำแหน่งอะไร ช่วงระยะเวลาจากปีไหนถึงปีไหน

 

6. Special Skills (ทักษะ หรือ ความสามารถพิเศษ)

 

ทั้งหมด คือ รายละเอียดโดยทั่วไปในแบบฟอร์มเอกสาร resume ที่ใช้กันอยู่ แต่สำหรับบางบริษัทที่มีแบบฟอร์มเฉพาะให้ผู้มาสมัครงานกรอกรายละเอียดอาจมีข้อมูลเพิ่มไปกว่านี้ เช่น ในส่วนของ Military Service Background (ประวัติการเกณฑ์ทหาร) เป็นต้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเรื่องการเขียน resume ภาษาอังกฤษ ในบทความนี้ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน ที่กำลังเตรียมพร้อมสมัครงาน ขอให้โชคดีกันทุกคน

สอนภาษาอังกฤษ