Possessive ‘s หลังคำนาม (nouns) ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ

By | May 22, 2013

Possessive หรือ ‘s ที่ตามหลังคำนาม (nouns) ในภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของให้ได้้ทราบ ซึ่งถ้าเป็นคำนามแบบ singular noun ก็จะเติมด้วย ‘s

หากเป็นคำนามพหูพจน์ที่ลงท้ายคำด้วย s เช่น boys (เด็กผู้ชายหลายคน) ให้เติมเฉพาะเครื่องหมาย ‘ ต่อท้าย

ตัวอย่างเช่น

the boy’s ball แปลว่า ลูกบอลของเด็กผู้ชาย (เด็กผู้ชายคนเดียว ลูกบอลลูกเดียว)

the boys’ ball แปลว่า ลูกบอลของกลุ่มเด็กชาย (เด็กผู้ชายหลายคน ร่วมกันเป็นเจ้าของลูกบอล)

 

กรณีที่เป็นคำนามพหูพจน์แต่ไม่ได้ลงท้ายคำด้วย s ให้เติม ‘s เช่นเดียวกันกับคำนามเอกพจน์

ตัวอย่างเช่น

Children’s clothes are very expensive. (เสื้อผ้าของเด็กมีราคาแพงมาก)

สอนภาษาอังกฤษ