ปัญหาที่ทำให้สับสนของ countable nouns และ uncount nouns

By | February 15, 2013

ต่อไปนี้คือปัญหาที่พบเป็นประจำว่า ทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษเกิดความสับสนสำหรับ countable nouns (นามนับได้) และ uncount nouns (นามนับไม่ได้)

1. Uncount nouns ถูกใช้เช่นเดียวกับ count nouns

โดยเฉพาะในภาษาพูดที่มีการตัดทอนคำบางคำ จึงทำให้นามนับไม่ได้ ถูกใช้แบบเดียวกับนามนับได้ ในตารางด้านล่าง ช่องขวามือในวงเล็บ คือ ส่วนที่บางครั้งถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจ

I’d like a coffee please.  = I’d like a [cup of] coffee.
May I have a white wine.  = May I have a [glass of] white wine.
They sell a lot of coffees.  = They sell a lot of [different kinds of] coffee.
I prefer white wines to red.  = I prefer [different kinds of] white wine to red.
They had over twenty cheeses on sale.  = They had over twenty [types of] cheese on sale.
This is an excellent soft cheese.  = This [kind of] soft cheese is excellent.

 

2. Nouns บางคำ เป็นได้ทั้ง countable nouns และ uncount nouns

We should always have hope.
George had hopes of promotion.

Travel is a great teacher.
Where did you go on your travels?

 

3. Nouns บางคำ มี 2 ความหมาย เป็นได้ทั้ง countable nouns และ uncount nouns ขึ้นอยู่กับว่าเป็นความหมายใด

His life was in danger.
There is a serious danger of fire.

Linguistics is the study of language.
Is English a difficult language?

It’s made of paper.
The Times is an excellent paper.

 

4. Uncount nouns บางคำลงท้ายด้วย -s ซึ่งดูเหมือนกับ countable nouns ในรูปพหูพจน์

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ ) civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง ) works ( โรงงาน ผลงาน )
ethics (วิชาศีลธรรม) mumps ( คางทูม) news ( ข่าว )
mathematics ( คณิตศาสตร์ ) teens ( คนวัย 13 – 19  ปี ) ashes ( ขี้เถ้า )
mechanics ( กลสาสตร์ ) twenties ( คนวัย 20-29 ) measles ( หัด )
politics ( การเมือง ) thirties  ( คนวัย 30 – 39 ) tactics ( กลยุทธ )
sciences ( วิทยาศาสตร์ ) headquarters  ( สำนักงานใหญ่) means ( วิธี )
statistics (วิชาสถิติ ) whereabouts ( ที่อยู่ )

 

5.  คำนามที่มีความหมายถึงกลุ่ม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ เราสามารถใช้ได้ทั้งในแบบเอกพจน์ และ พหูพจน์

army audience committee company crew enemy
family flock gang government group herd
media public regiment staff team

บางครั้งเราก็ใช้คำนามที่อ้างอิงถึงกลุ่ม ในรูปเอกพจน์ เช่น

  • The audience always enjoys the show.
  • The group consists of two men and three women.

บางครั้งเราก็คิดว่ากลุ่ม้หล่านี้แยกเป็นส่วน ๆ จึงเป็น พหูพจน์

  • The audience clapped their hands.
  • The largest group are the boys.

องค์กร หรือ ทีม เป็นคำนามที่อ้างอิงถึงกลุ่ม ซึ่งเราใช้ในแบบพหูพจน์

  • AC. Milan are winning 2-0.
  • The United Oil Company are putting prices up by 12%.

 

6. สิ่งของบางอย่างที่มีหลายส่วนอยู่ในชิ้นเดียว ถูกจัดเป็นพหูพจน์ เช่น แว่นตา , กางเกง เป็นต้น

glasses jeans knickers pincers pants pliers
pyjamas scissors shorts spectacles tights trainers
trousers tweezers

These binoculars were very expensive
Those trousers are too long.

เราสามารถสร้างความชัดเจนได้โดยเพิ่มคำว่า a pair of …  (1 คู่ ของ)

I need a new pair of spectacles.
I’ve bought a pair of blue jeans.

หากต้องการกล่าวถึงของที่มากกว่า 1 ชิ้น จะเป็นดังนี้

We’ve got three pairs of scissors, but they are all blunt.
I always carry two pairs of binoculars.

สอนภาษาอังกฤษ