Category Archives: กาล ( Tenses )

หลักการใช้ Present Simple Tense

Present Simple Tense คือ Tense ที่ถูกใช้บ่อยมากในภาษาอังกฤษ เรามาเรียนรู้กันว่าหลักในการใช้ที่ถูกต้องเป็นเช่นไร โครงสร้างของ Present Simple Tense ประโยคบอกเล่า ประธาน + กิริยา + กรรม  เช่น i like coffee. i am a man. ทั้งนี้สำหรับบางคำกิริยา ที่ไม่ต้องการกรรม มาเสริมในประโยค ก็เหลือโครงสร้างในประโยคบอกเล่าแค่ ประธาน + กิริยา เช่น I sing. She smiles.   ประโยคปฏิเสธ ในรูปประโยคปฏิเสธ จะใช้ กิริยาช่วย (auxiliary verb) ซึ่งได้แก่ Do และ Does โดยการเลือกใช้คำใดคำหนึ่งนั้นจะขึ้นอยู่กับประธาน ดังนี้ ถ้าประธานเป็น I, you, we, they… Read More »

รูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษในแต่ละ tense

ทั้ง 12 tense ในภาษาอังกฤษนั้นมีรูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะนำรูปแบบทั้งหมดมานำเสนอให้ได้รับทราบในบทความเดียว เพื่อสามารถเปรียบเทียบ แยกแยะ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ ใน Present Tense – Present Simple คือ S + Do , Does + not + V1 – Present Continuous คือ S + is , am ,are + not +  V1 + ing – Present Perfect คือ S + have , has + not + been +… Read More »

โครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ทุก tense

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาษาอังกฤษนั้นมี tense ทั้งหมด 12 แบบ ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันว่าโครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ในแต่ละ tense นั้น มีรูปแบบพื้นฐานเป็นเช่นไรบ้าง โครงสร้างประโยคคำถามของ Present Tense – Present Simple คือ Do ,Does + S + V1 ? – Present Continuous คือ Is , Am , Are + S + V1 + ing ? – Present Perfect คือ Have , Has + S + V3 ? – Present Perfect… Read More »

หลักการใช้ Future Simple Tense

Future Simple คือ Tense ที่ใช้สำหรับกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต โดยรูปแบบของ Tense จะมี 2 แบบ คือ  ”will” และ “be going to” ถึงแม้ว่าทั้ง “will” และ “be going to” จะสามารถใช้แทนกันได้ แต่ก็มีข้อแตกต่างกัน ซึ่งหลังจากอ่านบทความนี้จบ ทุกท่านจะได้ทราบถึงการเลือกใช้คำที่ถูกต้องได้ รูปแบบของ Future Simple Tense 1. [Subject + will + verb 1 ] – I will survive. ฉันจะอยู่รอด – I will play football tomorrow. ฉันจะเล่นฟุตบอลพรุ่งนี้   2. [Subject + am/is/are… Read More »

หลักการใช้ Present Perfect Tense

Present Perfect คือ Tense ที่ใช้บอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงอดีตก่อนช่วงเวลาปัจจุบัน โดยที่ Present Perfect จะไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนในการเกิดเหตุการณ์ (เวลาที่แน่นอนไม่ได้สำคัญ) รวมถึงใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่มีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน คุณไม่สามารถใช้ Present Perfect Tense กับการระบุเวลาที่ชัดเจน เช่น  yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day เป็นต้น โครงสร้างของ Present Perfect Tense รูปแบบโครงสร้างของ Present Perfect คือ  ประธาน + have หรือ has +… Read More »

หลักการใช้ Past Continuouse Tense

Past Continuouse Tense ใช้สำหรับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีต โดยรูปแบบ tense จะมีโครงสร้างประโยคดังต่อไปนี้ Subject + was หรือ were+ คำกิริยาเติม ing กรณีที่ประธาน(Subject) คือ I , He , She หรือ It  เราจะใช้ verb to be คือ was กรณีที่ประธาน(Subject) คือ We , You , หรือ They เราจะใช้ verb to be คือ were   รูปแบบและหลักการใช้ Past Continuouse Tense 1. .ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในอดีต ก่อนที่จะมีอีกเหตุการณ์แทรกเข้ามา I was watching television… Read More »

หลักการใช้ Past Simple Tense

Past Simple คือ ประโยคที่กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตที่ได้จบลงไปแล้ว โดยโครงสร้างของTenseนี้ คือ Subject + Verb ช่องที่ 2 (เ็ป็นคำกิริยาที่ส่วนมากจะลงท้ายด้วย -ed นั่นเอง ) ในประโยคบอกเล่าที่เป็น Past Simple Tense คือ ประธาน + กิริยา ช่องที่ 2 โดยในส่วนของกิริยาจะแบ่งได้ดังต่อไปนี้ กิริยาช่อง 2 แบบ Regular Verbs คือ คำกิริยาที่เปลี่ยนรูปเป็น Past Simple Tense ด้วยการเติม -ed We played football yesterday แปลว่า พวกเราเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้ I lived in Bangkok when i was young. แปลว่า ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพเมื่อตอนเป็นเด็ก   กิริยาช่อง… Read More »

หลักการใช้ Present Continuous Tense

Present Continuous คือ รูปแบบ Tense ที่ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะปัจจุบันที่กล่าวถึง โครงสร้างของประโยค คือ ประธาน + verb to be + คำกิริยาเติม ing   จากภาพ ข้างบนซึ่งแสดงโครงสร้างของ Present Continuous จะเห็นได้ว่า verb to be จะแตกต่างกันไปตามประธาน am จะใช้กับ i is จะใช้กับ he ,she ,it are จะใช้กับ you, we , they   ประโยคบอกเล่าที่ใช้  Present Continuous Tense เขากำลังทำงาน = He is working. ฉันกำลังวิ่ง = I am running.… Read More »

Tense ในภาษาอังกฤษ มีกี่แบบ

Tense ในภาษาอังกฤษ คือ รูปแบบโครงสร้างประโยคที่ใช้สำหรับบ่งบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในช่วงเวลาใด (อดีต ,ปัจจุบัน ,หรืออนาคต) และสิ่งที่เกิดขึ้นสิ้นสุดไปแล้วหรือไม่ นับได้ว่าเรื่อง Tense เป็นอีกสิ่งหนึ่งในภาษาอังกฤษที่สามารถสร้างความสับสนให้กับคนไทยผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมาก เนื่องจากในภาษาไทยนั้น เราสามารถใช้คำระบุช่วงเวลาเติมเข้ามาในประโยคได้เลย โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปกิริยาแบบในภาษาอังกฤษ Tenses ในภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่แบบ เราสามารถแบ่ง Tense ในภาษาอังกฤษได้เป็น 3 ประเภท คือ Present (ปัจจุบัน) , Past (อดีต) และ Future (อนาคต) ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีรูปแบบย่อยอีก 4 อย่างตามขณะเวลา คือ Simple, Perfect, Continuous และ Perfect Continuous ด้วยเหตุนี้ Tenses ทั้งหมดจึงมี 12 แบบด้วยกัน ได้แก่ 1. Past Simple 2. Past Continuous 3. Past Perfect… Read More »