Category Archives: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

แน่นอนอยู่แล้ว ภาษาอังกฤษ

คำว่าแน่นอนอยู่แล้ว ใช้สำหรับตอบกลับคำพูดหรือคำถามของคู่สนทนา เพื่อยืนยันอย่างหนักแน่นให้อีกฝ่ายมั่นใจโดยไม่ต้องมีข้อสงสัย ซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีหลายคำที่แปลว่า แน่นอน Certainly “Could you lend me £10?” คุณให้ฉันยืมเงินสัก 10 ปอนด์ ได้ไหม ? “Certainly.” แน่นอนอยู่แล้ว ถ้าจะปฏิเสธอย่างหนักแน่นให้พูดว่า Certainly not แปลว่า “แน่นอนว่า ไม่”   Absolutely แปลว่า อย่างแน่นอน   Of course ‘May I come in?’  ฉันขอเข้าไปข้างในได้ไหม ‘Of course you may.’ แน่นอน คุณเข้ามาได้   Surely. “May I sit here?” ฉันขอนั่งที่นี่ได้ไหม “Surely.” แน่นอนอยู่แล้ว (ได้)   Definitely ‘So… Read More »

การใช้ there is และ there are ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ ทั้ง There is และ There are ต่างก็ใช้ในความหมายว่า “มี” ทั้งคู่ แต่มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามกลักไวยากรณ์ (Grammar) ดังต่อไปนี้ There is ใช้กับคำนาม เอกพจน์ (singular) และ คำนามนับไม่ได้  – คำนามเอกพจน์ คือ คำนามที่มีจำนวนเดียว เช่น หนังสือ 1 เล่ม ,โต๊ะ 1 ตัว , คนหนึ่งคน เป็นต้น There are ใช้กับ พหูพจน์ (plural) – คำนามพหูพจน์ คือ คำนามที่มีจำนวนมากกว่า 1 ขึ้นไป เช่น หนังสือหลายเล่ม , โต๊ะสองตัว , คนสามคน เป็นต้น   หลักการใช้ there… Read More »

ตัวอย่างการใช้ expect (คาดการณ์) ในภาษาอังกฤษ

expect (คาดการณ์หรือคาดคะเน) เป็นการพูดถึงความนึกคิด (ไม่ใช่อารมณ์) ของผู้พูดคาดว่าน่าจะเกิดขึ้น เช่น I expect to stay here for two weeks. ผมคาดว่าจะพักอยู่ที่นี่สัก 2 สัปดาห์ I am expecting to talk to the Prime Minister. ผมคาดว่าจะได้คุยกับท่านนายกรัฐมนตรี She is expecting a good mark. หล่อนคาดว่าจะได้คะแนนดีๆ I expect to meet him soon. ผมคาดว่าจะได้พบเขาในเร็วๆ นี้ I am expecting him to give me money soon. ผมคาดว่าเขาจะให้เงินผมในเร็วๆ นี้ ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์… Read More »

คำว่ายกเว้นภาษาอังกฤษ except และ except for ใช้อย่างไร

1. ใช้ except (ยกเว้น) วางไว้หน้ากริยา (verb) โดยไม่ต้องมี infinitive “to” โดยเฉพาะในประโยคที่ข้างหน้า except มี do อยู่ด้วย เช่น I can do nothing except wait. ผมไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากคอย Dale did nothing except make trouble. เดลไม่ทำอะไรเลย นอกจากสร้างปัญหา He did nothing except make conversation. เขาไม่ทำอะไรเลยนอกจากพูด except + infinitive without to 2. ใช้ except วางไว้หน้าคำสรรพนาม (pronoun) ที่อยู่ในรูปกรรม (him, her, me, them, you) เช่น Everybody… Read More »

หลักการใช้ every ในภาษาอังกฤษ

1. ใช้ every (ทุกๆ ) วางไว้หน้าคำนามเอกพจน์ every + singular noun I meet Suchada every day. ผมพบสุชาดาทุกวัน She spoke to every person at the party. หล่อนพูดกับทุกคนในงาน Every person is not free. ทุกคนไม่ว่าง 2. ใช้ every และ all ในความหมายเดียวกัน จะต่างกันก็เพียงรูป เพราะ every ใช้กับคำนามเอกพจน์ ส่วน all ใช้กับคำนามพหูพจน์ every + singular noun all + plural noun Every student must… Read More »

การใช้ everyone และ everybody ภาษาอังกฤษ ต่างกันอย่างไร

1. ใช้ everyone และ everybody (ทุกคน) เป็นเอกพจน์เสมอ เหมือนกันกับ every เช่น Everyone likes to come to school on Sunday. ทุกคนชอบมาโรงเรียนในวันอาทิตย์ There wasn’t enough room for everybody. มีห้องไม่พอสำหรับทุกคน 2. ใช้ every one of วางไว้หน้าคำสรรพนาม(pronoun) หรือคำนาม(noun) ที่มี determiner โดยที่คำสรรพนามหรือคำนามนั้นๆ อยู่ในรูปพหูพจน์ every one of + us / you / them every one of + determiner + plural noun His… Read More »

วิธีใช้ also, as well และ too

also, as well และ too (ด้วย,อีกด้วย, เหมือนกัน) เป็น adverbs วิธีใช้ดังนี้ 1. as well และ too มักวางไว้ท้ายประโยคโดยมีความหมายเหมือนกัน เช่น Rewadee not only sings, she plays the piano as well. เรวดีไม่เพียงแต่ร้องเพลงเท่านั้นแต่ยังเล่นเปียโนด้วย They not only went to Phuket, they went to Samui Island too. พวกเขาไม่เพียงแต่ไปภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังได้ไปเกาะสมุยอีกด้วย หมายเหตุ : as well และ too ที่วางอยู่ท้ายประโยคจะมีความหมาย สอดคล้องกับประโยคที่อยู่หน้ามันซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ เช่น We have meetings on Sunday… Read More »

ความหมายของ almost และ nearly

1. almost และ nearly (จวนเจียน, เกือบ) เป็น adverbs ทั้ง 2 คำ ซึ่งทั้งสองมีความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก และบ่อยครั้งที่ทั้ง 2 คำ ใช้ในความหมายเหมือนกัน แต่ถ้าพูดถึงระยะทางความใกล้แล้ว almost อาจจะใกล้กว่า nearly อยู่นิดหน่อย เช่น I’ve almost finished. ผมเกือบจะ(ทำ)เสร็จเรียบร้อยแล้ว I’ve nearly finished. ผมเกือบจะ (ทำ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ถ้าใช้กับคำที่เป็นปฏิเสธจะใช้ almost แต่ไม่ใช้ nearly เช่น almost never (แทบไม่เคย) hardly ever (แทบไม่เคย) almost nobody (แทบไม่มีใคร) hardly anybody (แทบไม่มีใคร) almost no money (แทบไม่มีเงิน) hardly… Read More »

คำว่า put ภาษาอังกฤษ คำแปล คำพ้อง และคำเกี่ยวข้อง

คำว่า put ในภาษาอังกฤษ เป็นคำกิริยาที่มีความหมายมากมาย ดังนี้ ใส่ ,วาง ,ตั้ง ,บรรจุ ,จัด ,เสนอ ,ยื่น ,แจ้ง ,บอก ,แล่นเรือ ,กล่าว ,อธิบาย ,ประมาณ ,ลงความเห็น คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นที่พ้องความหมาย หรือ เกี่ยวข้องกันกับ put มีดังนี้ arrange     จัด Arrange the books on the shelves so the big ones are at the bottom. จัดหนังสือบนหิ้งให้เล่มใหญ่อยู่ชั้นล่างนะ deposit     ฝาก I’m going to deposit some money in the bank. ผมกำลังจะไปฝากเงินที่ธนาคาร… Read More »

ความหมายของ quiet ภาษาอังกฤษ และคำใกล้เคียง

quiet ภาษาอังกฤษ มีความหมายที่รู้จักกันดี คือ เงียบ ,สงบ  ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ สำหรับคำนาม quiet แปลว่า สันติสุข ส่วนในคำกิริยา quiet แปลว่า ไม่พูดจา คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ข้องเกี่ยวกันกับ quiet ได้แก่ gentle     เชื่อง, อ่อนโยน This gentle horse is the best one for you to ride. ม้าเชื่องตัวนี้ดีที่สุดที่คุณจะขี่ =Same as: placid, easygoing restful     สงบ Mum and Dad say they need a restful weekend at home after working hard… Read More »