วิธีเปลี่ยนประโยค Active Voice เป็น Passive Voice

By | January 17, 2014

การเปลี่ยนโครงสร้างภาษาอังกฤษจาก active voice เป็น passive voice มีประโยชน์มากในการรีไรท์บทความ และการสร้างความน่าสนใจที่แต่งต่างไปจากประโยค active voice โดยทั่วไป

ประโยค passive voice คือ ประโยคที่นำกรรมขึ้นมาเป็นประธาน และประธานเป็นผู้ถูกกระทำ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรามาดูตัวอย่างประโยค active voice เทียบกับ passive voice ดังนี้

active voice :  Jame writes  a letter. แปลว่า เจมส์เขียนจดหมายฉบับหนึ่ง

passive voice : A letter is written by jame. แปลว่า จดหมายฉบับหนึ่งถูกเขียนโดยเจมส์

เปลี่ยนactive voice เป็น passive voice

 

หลักการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice

1. สลับกรรมของประโยคขึ้นมาเป็นประธาน

จากในตัวอย่างข้างต้น กรรมคือ A letter

 

2. วาง verb to be (is ,am ,are ,was ,were) ไว้หน้ากิริยาช่องที่ 3 โดยเลือก verb to be ให้ตรงกับประธานในประโยค และใช้ tense ที่ตรงกับ active voice

จะได้ A letter is

 

3. เปลี่ยนกิริยาแท้ เป็นกิริยาช่องที่ 3

A letter is written

 

4. ใส่คำบุพบท by ไว้หน้ากรรม

A letter is written by

 

5. สลับประธานของ active voice เปลี่ยนไปเป็นกรรม

A letter is written by jame.

 

สอนภาษาอังกฤษ