1-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปล

By | May 29, 2013

ตัวเลขมีบทบาทสำคัญมากในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ การคำนวน การบอกเวลา ฯลฯ ดังนั้นในวันนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของตัวเลข เรามาเริ่มต้นกันที่ 1-100 ภาษาอังกฤษ กันดีกว่า

1-100ภาษาอังกฤษ

ตัวเลข  1-100 ในภาษาอังกฤษ

one อ่านว่า วัน แปลว่า หนึ่ง
two อ่านว่า ทู แปลว่า สอง
three อ่านว่า ธรี แปลว่า สาม
four อ่านว่า โฟร์ แปลว่า สี่
five
อ่านว่า ไฟว์ แปลว่า ห้า
six อ่านว่า ซิกซฺ แปลว่า หก
seven อ่านว่า เซฟวฺ เวิน แปลว่า เจ็ด
eight อ่านว่า เอท แปลว่า แปด
nine อ่านว่า ไนน แปลว่า เก้า
ten อ่านว่า เท็น แปลว่า สิบ
eleven อ่านว่า อิเล็ฟเวิน แปลว่า สิบเอ็ด
twelve อ่านว่า ทเวลฟฺ แปลว่า สิบสอง
thirteen อ่านว่า เธอร์ทีน แปลว่า สิบสาม
fourteen อ่านว่า โฟร์ทีน แปลว่า สิบสี่
fifteen อ่านว่า ฟิฟทีน แปลว่า สิบห้า
sixteen อ่านว่า ซิคซฺทีน แปลว่า สิบหก
seventeen อ่านว่า เซฟวฺเวินทีน แปลว่า สิบเจ็ด
eighteen  อ่านว่า เอททีน แปลว่า สิบแปด
nineteen อ่านว่า ไนนทีน แปลว่า สิบเก้า
twenty
  อ่านว่า ทเวนที แปลว่า ยี่สิบ

 

twenty-one  อ่านว่า ทเวนที วัน แปลว่า ยี่สิบเอ็ด
twenty-two  อ่านว่า ทเวนที ทู แปลว่า ยี่สิบสอง
twenty-three อ่านว่า ทเวนที ธรี แปลว่า ยี่สิบสาม
twenty-four อ่านว่า ทเวนที โฟร์ แปลว่า ยี่สิบสี่
twenty-five อ่านว่า ทเวนที ไฟว แปลว่า ยี่สิบห้า
twenty-six อ่านว่า ทเวนที ซิคซฺ แปลว่า ยี่สิบหก
twenty-seven อ่านว่า ทเวนที เซฟวฺเวิน แปลว่า ยี่สิบเจ็ด
twenty-eight อ่านว่า ทเวนที เอท แปลว่า ยี่สิบแปด
twenty-nine อ่านว่า ทเวนที ไนน แปลว่า ยี่สิบเก้า
thirty อ่านว่า เธอร์ที แปลว่า สามสิบ
thirty-one  อ่านว่า เธอร์ที วัน แปลว่า สามสิบเอ็ด
thirty-two  อ่านว่า เธอร์ที ทู แปลว่า สามสิบสอง
thirty-three อ่านว่า เธอร์ที ธรี แปลว่า สามสิบสาม
thirty-four อ่านว่า เธอร์ที โฟร์ แปลว่า สามสิบสี่
thirty-five อ่านว่า เธอร์ที ไฟว แปลว่า สามสิบห้า
thirty-six อ่านว่า เธอร์ที ซิคซฺ แปลว่า สามสิบหก
thirty-seven อ่านว่า เธอร์ที เซฟวฺเวิน แปลว่า สามสิบเจ็ด
thirty-eight อ่านว่า เธอร์ที เอท แปลว่า สามสิบแปด
thirty-nine อ่านว่า เธอร์ที ไนน แปลว่า สามสิบเก้า
forty อ่านว่า โฟว์ที แปลว่า สี่สิบ
forty-one  อ่านว่า โฟว์ที วัน แปลว่า สี่สิบเอ็ด
forty-two  อ่านว่า โฟว์ที ทู แปลว่า สี่สิบสอง
forty-three อ่านว่า โฟว์ที ธรี แปลว่า สี่สิบสาม
forty-four อ่านว่า โฟว์ที โฟร์ แปลว่า สี่สิบสี่
forty-five อ่านว่า โฟว์ที ไฟว แปลว่า สี่สิบห้า
forty-six อ่านว่า โฟว์ที ซิคซฺ แปลว่า สี่สิบหก
forty-seven อ่านว่า โฟว์ที เซฟวฺเวิน แปลว่า สี่สิบเจ็ด
forty-eight อ่านว่า โฟว์ที เอท แปลว่า สี่สิบแปด
forty-nine อ่านว่า โฟว์ที ไนน แปลว่า สี่สิบเก้า
fifty อ่านว่า ฟิฟที แปลว่า ห้าสิบ

 


fifty-one  อ่านว่า ฟิฟที วัน แปลว่า ห้าสิบเอ็ด
fifty-two  อ่านว่า ฟิฟที ทู แปลว่า ห้าสิบสอง
fifty-three อ่านว่า ฟิฟที ธรี แปลว่า ห้าสิบสาม
fifty-four อ่านว่า ฟิฟที โฟร์ แปลว่า ห้าสิบสี่
fifty-five อ่านว่า ฟิฟที ไฟว แปลว่า ห้าสิบห้า
fifty-six อ่านว่า ฟิฟที ซิคซฺ แปลว่า ห้าสิบหก
fifty-seven อ่านว่า ฟิฟที เซฟวฺเวิน แปลว่า ห้าสิบเจ็ด
fifty-eight อ่านว่า ฟิฟที เอท แปลว่า ห้าสิบแปด
fifty-nine อ่านว่า ฟิฟที ไนน แปลว่า ห้าสิบเก้า
sixty อ่านว่า ซิกซฺที แปลว่า หกสิบ
sixty-one  อ่านว่า ซิกซฺที วัน แปลว่า หกสิบเอ็ด
sixty-two  อ่านว่า ซิกซฺที ทู แปลว่า หกสิบสอง
sixty-three อ่านว่า ซิกซฺที ธรี แปลว่า หกสิบสาม
sixty-four อ่านว่า ซิกซฺที โฟร์ แปลว่า หกสิบสี่
sixty-five อ่านว่า ซิกซฺทีไฟว แปลว่า หกสิบห้า
sixty-six อ่านว่า ซิกซฺที ซิคซฺ แปลว่า หกสิบหก
sixty-seven อ่านว่า ซิกซฺที เซฟวฺเวิน แปลว่า หกสิบเจ็ด
sixty-eight อ่านว่า ซิกซฺที เอท แปลว่า หกสิบแปด
sixty-nine อ่านว่า ซิกซฺที ไนน แปลว่า หกสิบเก้า
seventy อ่านว่า เซฟวฺเวินที แปลว่า เจ็ดสิบ
seventy-one  อ่านว่า เซฟวฺเวินที วัน แปลว่า เจ็ดสิบเอ็ด
seventy-two  อ่านว่า เซฟวฺเวินที ทู แปลว่า เจ็ดสิบสอง
seventy-three อ่านว่า เซฟวฺเวินที ธรี แปลว่า เจ็ดสิบสาม
seventy-four อ่านว่า เซฟวฺเวินที โฟร์ แปลว่า เจ็ดสิบสี่
seventy-five อ่านว่า เซฟวฺเวินที ไฟว แปลว่า เจ็ดสิบห้า
seventy-six อ่านว่า เซฟวฺเวินที ซิคซฺ แปลว่า เจ็ดสิบหก
seventy-seven อ่านว่า เซฟวฺเวินที เซฟวฺเวิน แปลว่า เจ็ดสิบเจ็ด
seventy-eight อ่านว่า เซฟวฺเวินที เอท แปลว่า เจ็ดสิบแปด
seventy-nine อ่านว่า เซฟวฺเวินที ไนน แปลว่า เจ็ดสิบเก้า
eighty  อ่านว่า เอททีแปลว่า แปดสิบ
eighty-one  อ่านว่า เอทที วัน แปลว่า แปดสิบเอ็ด
eighty-two  อ่านว่า เอทที ทู แปลว่า แปดสิบสอง
eighty-three อ่านว่า เอทที ธรี แปลว่า แปดสิบสาม
eighty-four อ่านว่า เอทที โฟร์ แปลว่า แปดสิบสี่
eighty-five อ่านว่า เอทที ไฟว แปลว่า แปดสิบห้า
eighty-six อ่านว่า เอทที ซิคซฺ แปลว่า แปดสิบหก
eighty-seven อ่านว่า เอทที เซฟวฺเวิน แปลว่า แปดสิบเจ็ด
eighty-eight อ่านว่า เอทที เอท แปลว่า แปดสิบแปด
eighty-nine อ่านว่า เอทที ไนน แปลว่า แปดสิบเก้า
ninety  อ่านว่า ไนนที แปลว่า เก้าสิบ
ninert-one  อ่านว่า ไนนที วัน แปลว่า เก้าสิบเอ็ด
ninert-two  อ่านว่า ไนนที ทู แปลว่า เก้าสิบสอง
ninert-three อ่านว่า ไนนที ธรี แปลว่า เก้าสิบสาม
ninert-four อ่านว่า ไนนที โฟร์ แปลว่า เก้าสิบสี่
ninert-five อ่านว่า ไนนที ไฟว แปลว่า เก้าสิบห้า
ninert-six อ่านว่า ไนนที ซิคซฺ แปลว่า เก้าสิบหก
ninert-seven อ่านว่า ไนนที เซฟวฺเวิน แปลว่า เก้าสิบเจ็ด
ninert-eight อ่านว่า ไนนที เอท แปลว่า เก้าสิบแปด
ninert-nine อ่านว่า ไนนที ไนน แปลว่า เก้าสิบเก้า
one hundred  อ่านว่า วัน ฮันเดร็ด แปลว่า หนึ่งร้อย

 

สำหรับเด็ก ๆ ที่ต้องการฝึกท่องตัวเลข 1-100 ในภาษาอังกฤษ ลองชมคลิปวีดีโอข้างล่างแล้วท่องตามจะช่วยให้จำง่ายขึ้นมา

สอนภาษาอังกฤษ