ใช้ due to ในภาษาอังกฤษ

By | September 17, 2014

1. ใช้ due to (เพราะว่า) เพื่อแสดงเหตุผลสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้วางไว้หน้าคำนาม (noun)
due to + noun / pronoun

Due to repairs, the garage will be closed next week.
เพราะการซ่อมแซม อู่ซ่อมรถจะถูกปิดในสัปดาห์หน้า

The flight has been delayed one hour, due to weather conditions.
เที่ยวบินนี้มาถึงช้า 1 ช.ม. เพราะสภาพอากาศ

due to ในภาษาอังกฤษ

2. นอกจากใช้ due to แล้ว ยังสามารถใช้ owing to และ because of ในความหมายเดียวกับ due to ได้อีกด้วย เช่น

Owing to the heavy rainfall I stayed at home.
เพราะฝนตกหนักผมจึงอยู่กับบ้าน

Because of you I missed my flight.
เพราะคุณนั่นแหละผมจึงพลาดเที่ยวบิน

หมายเหตุ : วาง due to, owing to และ because of ไว้ต้นประโยคหรือ กลางประโยคก็ได้โดยจะวางอยู่หน้าคำนามและสรรพนาม

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ