โครงสร้างของประโยค Passive Voice ในแต่ละ Tense

By | January 17, 2014

ก่อนหน้านี้ได้กล่าวไปแล้วถึงวิธีการในการเปลี่ยนรูปประโยค จาก active voice เป็น passive voice ซึ่งสามารถอ่านได้ ที่นี่  อย่้างไรก็ดีเมื่อรู้หลักการแล้วหลายคนอาจจะยังสับสน ดังนั้นการมาพิจารณาถึงโครงสร้างของประโยค Passive Voice ในแต่ละ Tense จะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น

โครงสร้างของ Passive Voice

ประโยคบอกเล่า

- Present Simple :  S + is , am , are + V3 + by…

- Present Continuous : S+ is , am , are + being + V3 + by…

- Present Perfect :  S + have , has + been + V3 + by….

- Present Perfect Continuous : S + have + been + being + V3 + by…

 

- Past Simple :  S +was , were + V3 + by…

- Past Continuous : S+ was , were + being + V3 + by…

- Past Perfect :  S + had+ been + V3 + by….

- Past Perfect Continuous : S + had + been + being + V3 + by …

 

- Future Simple :  S +will + be + V3 + by…

Future Continuous : S+ will + be + being + V3 + by …

Future Perfect :  S + will+ have +been + V3 + by ….

Future Perfect Continuous : S + will + have + been + being + V3 + by …

 

ประโยคคำถาม

- Present Simple :  Is , Am , Are + s + V3 +by ….

- Present Continuous :Is , Am , Are + s + being + V3 + by …

- Present Perfect :   Have , Has +s +  been + V3 + by ….

- Present Perfect Continuous : have + been + s + been +being + V3 + by …

 

- Past Simple :  Was , Were + s + V3 + by…

- Past Continuous : Was , Were+ s+ being + V3 + by…

- Past Perfect :  Had+ s + been + V3 + by….

- Past Perfect Continuous :Had + s + been + being + V3 + by …

 

- Future Simple :  Will + s + be + V3 + by…

Future Continuous : Will + s +be + being + V3 + by …

Future Perfect :  Will+ s + have +been + V3 + by ….

Future Perfect Continuous : Will + s + have + been + being + V3 + by …

 

 ประโยคปฏิเสธ

- Present Simple :  S + is , am , are + not+ V3 + by…

- Present Continuous : S+ is , am , are + not + being + V3 + by…

- Present Perfect :  S + have , has + not + been + V3 + by….

- Present Perfect Continuous : S + have, has + not + been + being + V3 + by…

 

- Past Simple :  S +was , were + not + V3 + by…

- Past Continuous : S+ was , were + not +being + V3 + by…

- Past Perfect :  S + had+ not + been + V3 + by….

- Past Perfect Continuous : S + had + not + been + being + V3 + by …

 

- Future Simple :  S +will + not+ be + V3 + by…

Future Continuous : S+ will + not+ be + being + V3 + by …

Future Perfect :  S + will+ not + have +been + V3 + by ….

Future Perfect Continuous : S + will + not + have + been + being + V3 + by …

 

หากจดจำโครงสร้างของประโยค Passive Voice ในแต่ละ tense เหล่านี้ได้ทั้งหมด การแต่งประโยคใหม่ หรือ แปลงประโยค จาก active voice เป็น passive voice ก็จะสามารถทำได้โดยง่าย

สอนภาษาอังกฤษ