เพศของนาม (The Gender of Nouns) ภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

แม้ว่าในภาษาอังกฤษ เพศของคำนามจะไม่มีผลกระทบในด้านไวยากรณ์ก็ตาม (ในภาษาอื่นเพศของนามกระทบทางด้านไวยากรณ์ด้วย เช่น ในภาษาฝรั่งเศส) แต่ควรจะได้ศึกษาควบคู่ไปด้วย เพราะเมื่อใช้ภาษาในชีวิตจริงแล้ว เราจำเป็นจะต้องใช้สรรพนาม (Pronoun) แทนคำนามนั้นๆ ถ้าเราไม่รู้เพศของคำนามอย่างถูกต้อง เราอาจใช้สรรพนามแทนผิดได้

ภาษาอังกฤษแบ่งเพศของคำนามออกเป็น 3 ชนิด คือ
1. เพศชาย (masculine gender)
2. เพศหญิง (feminine gender)
3. ไร้เพศ (neutral gender)
เช่น

เพศชาย (masculine gender)

เพศหญิง (feminine gender)  

ไร้เพศ (neutral gender)

 

boy, king, uncle, prince etc. girl, queen, aunt, princess etc. book, house, pencil, table etc.

ส่วนคำนามที่มิได้ระบุเพศแน่นอนว่าเป็นหญิงหรือชาย เรียกว่า “เพศรวม” (Common gender) เช่น cousin, friend, child etc.

รูปของนามเพศชายและเพศหญิง
(Masculine and Feminine Forms)
1. โดยทั่วไปแล้ว ถ้าข้อความไม่ต้องการชี้ชัดเกี่ยวกับเรื่อง “เพศ” แล้วมักจะใช้รูปเพศชายเสมอ แต่ถ้าต้องการชี้ชัดในงานเขียนนั้นๆ เพศหญิงจะถูกนำมาใช้ด้วย ซึ่งมีวิธีสร้างรูปเพศหญิงดังต่อไปนี้:-

(1.1) โดยการเติม -ess ที่ท้ายนามเพศชาย (บางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย) เช่น
Masculine     Feminine        Masculine        Feminine
poet                      poetess                   priest                       priestess
author                  authoress              shepherd               shepherdess
god                        goddess                  Viscount               Viscountess
heir                       heiress                    actor                       actress
host                      hostess                   waiter                     waitress
Jew                      Jewess                     emperor                empress
giant                    giantess                  negro                       negress
Prince                 Princess                 tiger                         tigress
Baron                 Baroness                murderer               murderess
Count                 Countess                Duke                       Duchess
manager            manageress          Marquis                 Marchioness
lion                      lioness                    Marquess              Marchioness
master                mistress                 conductor             conductress

มีคำเพียง 2 คำที่สร้างรูปเพศชายจากรูปเพศหญิง คือ
Feminine        Masculine
bridegroom          bride
Widower               widow

(1.2) เป็นคำแต่ละคำ เช่น
Masculine     Feminine            Masculine        Feminine
boy                       girl                                   bullock                   heifer
man                     woman                            brother                   sister
sir                         madam                           gentleman              lady
lord                          lady
King                    Queen                              son                           daughter

Earl                     Countess                        uncle                        aunt
father                mather                             nephew                   niece
husband           wife                                   monk                       nun
friar                    nun
bachelor          spinster                           tutor                        governess
stallion             mare                                wizard                      witch
bull                    cow                                   drake                       duck
cock                 hen                                    gander                     goose
buck                 doe                                    dog                           bitch
colt                  filly                                    ram                           ewe
stag                  hind                                   fox                           vixen
boar                sow

2. ในสำนามเพศรวม (Common Gender) การชี้ชัดในเรื่อง “เพศ” อาจแสดงออกโดยการสร้างเป็นนามผสม (Compound Noun) โดยมีคำหนึ่งแสดงเพศ เช่น
Masculine     Feminine        Masculine        Feminine
manservant       maidservant        man friend             woman friend
boy cousin         girl cousin            landlord                   landlady
boy friend          girl friend             he – bear                   she – bear
peacock              peahen                   he – wolf                   she – wolf
cock sparrow   hen sparrow        he – goat                    she – goat
tomcat                tabby cat              billy – goat                nanny – goat

3. มีคำนามเพศหญิงซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอยู่หลายคำ คำที่พบเห็นมากที่สุด คือ
“heroine” (เพศชายคือ hero) ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่
Masculine     Feminine        Masculine        Feminine
executor             executrix              prosecutor             prosecutrix
testator               testatrix                 beau                          belle
Czar                      Czarina                  Sultan                        Sultana
(Tsar)                  (Tsarina)

4. เมื่อคำนึงถึงคำนามเพศรวม (Common Gender) น่าสนใจทีเดียวที่พบว่า สำหรับสิ่งที่มีชีวิต เรามีคำถึง 3 คำในการแสดงเพศ เช่น
Masculine            Feminine        Common
father                             mother                       parent
boy                                  girl                               child
son                                  daughter                    child
man                                woman                        person
king                                queen                          monarch, sovereign, ruler
schoolmaster             schoolmistress       teacher
stallion                         mare                            horse
ram                                ewe                              sheep
boar                               sow                              pig
cock                              hen                               bird, fowl

ที่มา:อาจารย์ชำนาญ  ศุภนิตย์, ดร.สัญญา  จัตตานนท์,  อาจารย์สุทิน  พูลสวัสดิ์

สอนภาษาอังกฤษ