หลักการใช้ should และ would

By | September 10, 2014

should และ would มักจะถูกใช้ในความหมายที่คล้ายกัน ดังนี้

should และ would

1. ใช้ should และ would เมื่อกล่าวว่าบางอย่างจะเกิดขึ้นแน่นอนใน สถานการณ์ที่แน่นอน เช่น

We should / would be very happy in Thailand.
พวกเราคงมีความสุขมากในประเทศไทย
(คงมีความสุขแน่นอนในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย)

I should / would be very glad to have money of my own.
ผมจะดีใจมากๆ เลย ถ้ามีเงินเป็นของตัวเอง

2. ใช้ should และ would อธิบายถึงความประสงค์ (wish) โดยใช้วางไว้หน้า like เช่น
I should / would like to help you in someway.

ผมอยากช่วยเหลือคุณสักอย่าง (ที่ช่วยได้)

I should / would like to live in the country.
ผมอยากจะอยู่ในเมือง

3. ใช้ should เกี่ยวกับข้อบังคับ (obligation), หน้าที่ (duty) เป็นต้น และใช้ would เกี่ยวกับนิสัยในอดีต (past habit) และ กับการขอร้องที่สุภาพ (polite request) เช่น

People should drive more carefully.
ประชาชนควรขับรถอย่างระมัดระวัง

Would you give me the newspaper please ?
ขอหนังสือพิมพ์หน่อยได้ไหมครับ

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ