หลักการใช้ Probability & Likelihood

By | December 8, 2014

ความน่าจะเป็นไปได้ และการคาดคะ(น (probability and likelihood) อาจแสดงได้โดยใช้ adjective ต่อไปนี้

probably (noun =probability)
likely (noun = likelihood, chance)

1. Is it likely that he will come ?
Is it probable that he will come ?
น่าจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะมา

Is there any probability of his corning ?
Is there any likelihood of his coming ?
Is there any chance of his coming ?

2. He will probably come.
บางทีเขาจะมา (= น่าเป็นไปได้ที่เขาจะมา)

I dare say = บางที, กระมัง (นิยมเขียนติดกันเป็น daresay)

1. I dare say he’ll come later.
= I daresay he’ll come later.
บางทีเขาจะมาภายหลัง

2. You’re tired, I daresay.
คุณเหนื่อยกระมัง(ผมคะเนว่าคุณจะเหนื่อย)

must ใช้แสดงการคาดคะเนที่หนักแน่น เช่น

1. Your father must be nearly eighty now.
เวลานี้บิดาของคุณคงจะต้องมีอายุใกล้ 80 ปีแล้ว

2. You must be hungry after your long walk.
คุณคงต้องหิวหลังจากที่คุณเดินมานาน

3. We must have taken a wrong turning.
พวกเราคงจะเลี้ยวผิดทางเสียแล้ว

4. It must be getting on for 10 o’clock.
คงจะเป็นเวลาเกือบ 4 ทุ่มแล้ว

5. Why isn’t he here ?
ทำไมเขาจึงยังไม่มาถึงนี่

He must have missed the train.
เขาคงจะพลาดรถไฟเสียแล้ว

6. They must have been enjoying themselves.
พวกเขาคงจะต้องสนุกสนานกันตลอดเวลามาทีเดียว

going to + กริยาช่องที่ 1 อาจใช้แสดงการคาดคะเนได้

going to ใช้แสดงการคาดคะเนว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไม่ใช้ going to กับเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดเช่นนั้นแน่ๆ เช่น

1. This table is going to collapse one of these days; the legs are very weak.
โต๊ะตัวนี้ (กำลัง) จะพังในวันใดวันหนึ่งนี้ ขาของมันง่อนแง่นเต็มทีแล้ว

Cf. This table will collapse if you stand on it.
(แสดงว่าโต๊ะจะหักแน่ๆ ถ้าคุณขึ้นไปยืนข้างบนมัน)

2. Be careful ! The ice is going to crack !

ระวังหน่อย ! น้ำแข็งกำลังจะแตกแล้ว (เพียงแต่คาดคะเน)

Cf. The ice will melt if the sun comes out.
ถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นนํ้าแข็งจะละลาย (แน่ๆ)

3. You’d better take an umbrella. It’s going to rain before evening.
คุณควรจะเอาร่มไปด้วย น่ากลัวฝนจะตกก่อนคํ่า (ผู้พูดคาดว่าฝนจะตก)

Cf. There will be rain in the Bangkok area during the night; clouds spread everywhere.
จะมีฝนทั่วบริเวณพระนครในตอนคํ่า เมฆกระจายทั่วไป (คำรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นภาษาทางการ ผลที่ได้มาจากการคำนวณ ไม่ใช่การคาดคะเนเอาเอง แสดงว่าจะมีฝนแน่ๆ)

4. The sun’s going to come out soon.
ดวงอาทิตย์คงจะโผล่ในไม่ช้านี้ (ผู้พูดคะเนว่าควรจะเป็นอย่างนั้น)
Cf. The sun will rise at 6.35 tomorrow morning.
ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลา 6.35 น. พรุ่งนี้เช้า(คำรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงว่าเวลา 6.35 น. เป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นอย่างแน่นอน)

5. The work is going to be more difficult than I expected.
งานกำลังจะยากกว่าที่ผมเคยคาดไว้ (คาดคะเนธรรมดา)

Cf. The work will be more difficult without you.
ถ้าขาดคุณเสีย งานก็จะยากขึ้น(คาดคะเนหนักแน่น)

6. We’re going to enjoy our day by the sea; the weather forecast says it will be fine.
พวกเรากำลังจะสนุกในวัน (หยุด) ของเราที่ (ชาย) ทะเล คำทำนายอากาศบอกว่า อากาศจะแจ่มใส

7. He’s going to find himself in trouble with his young lady from Pra- ka-nong one of these days.
เขากำลังจะพบตัวเองตกอยู่ในฐานะลำบากกับสุภาพสตรีน้อยๆ จากพระโขนงของเขาในวันใดวันหนึ่งเร็วๆ นี้

อาจใช้ will (หรือ would) ในการคาดคะเน (likelihood, probability, conjecture) ได้บ้าง เช่น

1. This will be the book you’re looking for.
= This is probably the book you’re looking for.
= This is likely to be the book you’re looking for.
นี่คงจะเป็นหนังสือเล่มที่คุณกำลังหา

2. That will be the postman, I expect.
ฉันคาดว่า นั่นคงจะเป็นบุรุษไปรษณีย์

3. You will have heard the news.
คุณคงจะได้ยินข่าวนั้นแล้วซีนะ

4. She won’t have heard the news.
หล่อนคงจะยังไม่ได้ข่าวนั้นก็ได้

5. That happened a long time ago, I would be about twenty at the time.
นั่นเป็นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ในตอนนั้นผมคงจะอายุราวๆ ยี่สิบ

6. She would be about fifty when she died.
เมื่อหล่อนถึงแก่กรรมนั้น หล่อนคงจะอายุประมาณ 50 ปี

7. I don’t understand this article in the newspaper.
ผมไม่เข้าใจบทความหนังสือพิมพ์บทนี้เลย

No, you won’t.
แน่ละ คุณจะไม่เข้าใจหรอก

ที่มา:เลิศ  เกษรคำ

สอนภาษาอังกฤษ