หลักการใช้ Present Perfect Tense

By | July 17, 2013

Present Perfect คือ Tense ที่ใช้บอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงอดีตก่อนช่วงเวลาปัจจุบัน โดยที่ Present Perfect จะไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนในการเกิดเหตุการณ์ (เวลาที่แน่นอนไม่ได้สำคัญ) รวมถึงใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่มีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

คุณไม่สามารถใช้ Present Perfect Tense กับการระบุเวลาที่ชัดเจน เช่น  yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day เป็นต้น

โครงสร้างของ Present Perfect Tense

Present Perfect Tense

รูปแบบโครงสร้างของ Present Perfect คือ  ประธาน + have หรือ has + past participle (กิริยา ช่อง 3)

การใช้ Present Perfect Tense กับเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่เจาะจงเวลา

1. ใช้บอกประสบการณ์ว่า เคย หรือ ไม่เคย เช่น

I have been to Bangkok. แปลว่า คุณเคยไปกรุงเทพ

I have been to Bangkok two times. แปลว่า ฉันเคยไปกรุงเทพ 3 ครั้ง

I have never been to Bangkok. แปลว่า ฉันไม่เคยไปกรุงเทพ

Have we ever met before? เราเคยพบกันมาก่อนหรือไม่

 

2. ใช้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา เช่น

Chinese has become one of the most popular courses at the university since the Asian studies program was established. แปลว่า ภาษาจีนกลายเป็นหนึ่งในหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตั้งแต่โปรแกรมการศึกษาเอเชียถูกตั้งขึ้น

My English has really improved since I moved to London. ภาษาอังกฤษของฉันพัฒนาขึ้นมากจริง ๆ ตั้งแต่ฉันย้ายมาที่ลอนดอน

 

3. เหตุการณ์คาดหวังที่ยังไม่เกิดขึ้น เช่น

John has not finished his homework yet. จอห์นยังทำการบ้านของเขาไม่เสร็จ
Nan has still not arrived. แนนยังมาไม่ถึง
The rain hasn’t stopped. ฝนยังไม่หยุด

 

4. เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นหลายครั้ง เช่น
The army has attacked that city five times. กองทัพบุกโจมตีเมือง 5 ครั้ง

She has talked to several specialists about her problem. เธอได้พูดคุบผู้เชี่ยวชาญหลายคนเกี่ยวกับปัญหาของเธอ

 

การใช้ Present Perfect Tense กับเหตุการณ์ที่เริ่มตั้งแต่อดีตแต่มีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เราสามารถใช้ Present Perfect เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น

- I have had a cold for two weeks. ฉันเป็นหวัดมา 2 อาทิตย์แล้ว

- He has been in China for six months. เขาอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว

สอนภาษาอังกฤษ