หลักการใช้ every ในภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

1. ใช้ every (ทุกๆ ) วางไว้หน้าคำนามเอกพจน์

every + singular noun

I meet Suchada every day.
ผมพบสุชาดาทุกวัน

She spoke to every person at the party.
หล่อนพูดกับทุกคนในงาน

Every person is not free.
ทุกคนไม่ว่าง

2. ใช้ every และ all ในความหมายเดียวกัน จะต่างกันก็เพียงรูป เพราะ every ใช้กับคำนามเอกพจน์ ส่วน all ใช้กับคำนามพหูพจน์

every + singular noun
all + plural noun

Every student must be punished.
นักเรียนทุกคนต้องถูกทำโทษ

All students must be punished.
นักเรียนทุกคนต้องถูกทำโทษ

3. นอกจากใช้ every และ all แล้วยังสามารถใช้ each แทนได้อีกด้วย ถ้ากล่าวถึงกลุ่มคนหรือสิ่งของนั้นๆ เป็นรายตัว คือ กล่าวทีละอย่างแยกออกจากกลุ่ม เช่น

Each person has three ways to go.
แต่ละคนมีทางไป 3 ทาง(มีหลายคนแต่แยกกล่าวเป็นคนๆ)

Each meal will be served in a different room.
อาหารแต่ละมื้อจะถูกเสิร์ฟในห้องที่ต่างกัน

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ