หลักการใช้ Do และ Does สร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

By | September 12, 2013

ในภาษาอังกฤษจะพบได้ว่า การตั้งประโยคคำถามจำนวนมาก มีคำศัพท์ Do และ Does เป็นส่วนประกอบอยู่ ดังนั้นในวันนี้เรามาดูกันว่า ทั้งสองคำนี้มีหลักการใช้ที่ถูกต้องอย่างไร

หลักการใช้ Do และ Does

ตัวอย่างการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำถามด้วย Do และ Does

ประโยคบอกเล่า : You speak English. คุณพูดภาษาอังกฤษ
ประโยคคำถาม : Do you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม ?

ประโยคบอกเล่า : He speaks Thai. เขาพูดภาษาอังกฤษ
ประโยคคำถาม : Does he speak Thai? เขาพูดภาษาไทยได้ไหม ?

จะเห็นได้ว่าเพียงแค่เราเติม Do นำหน้าประโยคบอกเล่า ประโยคนั้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามทันที

 

ประโยคคำถามที่ใช้ Do หรือ Does นำหน้า จัดอยู่ใน Present simple tense ซึ่งการจะเติมทั้งสองคำนำหน้าประโยคคำถามได้ ประโยคนั้นจะต้อง

1. ไม่ใช่ประโยคที่มี Verb to be (is , am ,are) เพราะถ้าเป็นประโยคที่มี V. tobe เราจะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถาม โดยนำ Verb to be มาวางข้างหน้าประโยค โดยไม่ต้องพึ่ง Do หรือ Does เช่น

- He is a boy  กลายเป็น Is he a boy?

2. จะต้องไม่ใช่ประโยคที่มี Modal Verbs  (can, must, might, should etc.)

 

เมื่อไรใช้ Do เมื่อไรใช้ Does

หากประธาน คือ I / you / we / they จะใช้ Do

หากประธานคือ he / she / it จะใช้ Does

 

รูปแบบคำถามสั้นที่ใช้ Do หรือ Does และการตอบคำถาม

ตัวอย่างคำถาม คำตอบยินยัน คำตอบปฏิเสธ
Do you speak English? Yes, I do. No, I don’t.
Do I need a dictionary? Yes, you do. No, you don’t.
Does he speak English? Yes, he does. No, he doesn’t.
Does it have four legs? Yes, it does. No, it doesn’t.

 

รูปแบบคำถามที่ใช้ Do หรือ Does ร่วมกับ Question Words

กรณีที่เป็นคำถามแบบเจาะจงรายละเอียดมากกว่าที่ต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ จะมี question words เช่น who, when, where, why, which หรือ how เข้ามาช่วยในการตั้งคำถาม โดยให้วางประโยคเหล่านี้ไว้หน้า Do หรือ Does อีกทีหนึ่ง เช่น

- Where do you  live?  คุณอาศัยอยู่ที่ไหน ?

- How do you spell your name? คุณสะกดชื่อของคุณอย่างไร ?

- When does they study ? พวกเขามีเรียนเมื่อไร ?

- What does he have for dinner ? เขาทานอะไรสำหรับอาหารค่ำ ?

สอนภาษาอังกฤษ