หลักการใช้ across, over และ through ในภาษาอังกฤษ

By | August 14, 2014

across (ข้าม, ข้ามผ่านไป, พาด) เป็นได้ทั้ง adverb และ preposition มีวิธีใช้เหมือนและแตกต่างจาก over และ through ดังนี้

1. ใช้ across เมื่อพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่บนพื้นที่ราบ เพื่อไปสู่อีกด้านหนึ่งของพื้นที่นั้น เช่น
She spent ten hours to walk across the desert.
หล่อนใช้เวลา 10 ช.ม. เดินข้ามทะเลทราย

2. ใช้ across และ over ในความหมายว่า “อยู่อีกด้านหนึ่งของหรือไปสู่อีกด้านหนึ่งของ” เช่น
She is trying to jump across / over the canal.
หล่อนพยายามที่จะกระโดดข้ามคลอง
Our house is just over / across the road.
บ้านของพวกเราอยู่อีกด้านหนึ่งของถนน

3. ใช้ over ในความหมายว่า “ข้าม” ซึ่งเป็นการข้ามที่สูงๆ เช่น ข้ามกำแพง เช่น
The boys are trying to climb over the wall.

เด็กผู้ชายหลายคนกำลังพยายามปีนข้ามกำแพง

4. across ใช้ต่างจาก through ตรงที่ across ใช้กับการเคลื่อนที่บนพื้น ผิวราบ เช่น สนามหญ้า, ทะเลทราย เป็นต้น ส่วน through ใช้กับการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ๆ มีสิ่งกีดขวางอยู่ เช่น
He walked across the street.
เขาได้เดินข้ามถนน (ถนนเป็นพื้นราบ)
She walked through the wood.
หล่อนเดินผ่านป่าใหญ่ (ป่ามีต้นไม้ขวางจึงไม่เป็นพื้นราบ)
I walked across the room.
หล่อนเดินผ่านห้อง (ห้องเป็นพื้นราบ)
She walked through the crowd of people to the bar.
หล่อนเดินฝ่าฝูงชนไปสู่บาร์ (ฝูงชนเป็นเครื่องกีดขวาง)

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ