หลักการใช้ about, around และ round ในภาษาอังกฤษ

By | August 14, 2014

1. ใช้ about (ประมาณ, ราวๆ, เกี่ยวกับ) เมื่อต้องการกล่าวถึงสิ่งที่บางคนกำลังพุดถึง, เขียนถึง หรือกำลังคิดอยู่ เช่น
It was wonderful to hear my mother talking about my father.
เป็นเรื่องแปลก (ดี) ที่ได้ยินแม่พูดเกี่ยวกับพ่อ
I have to write about that.
ผมต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้น
I have about 100 baht.
ผมมีเงินประมาณ 100 บาท

2. ใช้ about เมื่อกล่าวถึงหนังสือที่เป็นวิชาเฉพาะ เช่น
My friend is writing a book about Thai philosophy.
เพื่อนของผมกำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาไทย
…. a Thai story about a king who has fifty sons.
…. หนังสือเกี่ยวกับประวัติของไทยเล่มหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มีพระโอรส 50 องค์

3. ใช้ about to ในโครงสร้าง be+about+to infinitive ซึ่งมีความหมายว่าจะทำสิ่งนั้นๆ ในไม่ช้า เช่น
I was about to go home.
ผมจะกลับบ้านในเร็วๆ นี้
We are about to have supper.
พวกเรากำลังจะทานอาหารเย็นในเร็วๆ นี้

4. ใช้ round (รอบ, กลับ, ล้อม) กับการเคลื่อนไหว หรือ กับตำแหน่งที่อยู่ในวงกลม หรือส่วนโค้ง เช่น
They all sat round the table.
พวกเขาได้นั่งรอบๆ โต๊ะ
The earth moves round the sun.
โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์

5. ใช้ round เมื่อพูดถึงการเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทางหรือการให้สิ่งต่างๆแก่คนในกลุ่ม เช่น
We walked round the old part of Bangkok.
พวกเราได้เดินรอบๆ ส่วนที่เก่าแก่ของกรุงเทพฯ
Can I look round ?

ขอดูรอบๆ ได้ไหม

6. ใช้ around (ล้อม, กลับ, วกกลับ) หรือ about (ประมาณ) เพื่ออธิบายถึงการเคลื่อนไหวหรือตำแหน่งที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เฉพาะเจาะจงมีคำว่า here, there, in lots of places เป็นต้น เช่น
They were running around / about everywhere.
พวกเขาวิ่งไปรอบๆทุกๆที่เลย
Stop walking around / about and do some work.
หยุดเดินไปมาเสียทีสิ หางานอะไรทำบ้าง

7. ใช้ around, round, และ about ในความหมายว่า “ประมาณ” เช่น
There are around / about twenty students now.
ขณะนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณ 20 คน
I have been here for around / about two years.
ผมได้อยู่ที่นี่มาประมาณ 2 ปีแล้ว

8. ใช้ round กับการเคลื่อนไหว หรือกับตำแหน่งในวงกลม หรือตำแหน่งที่อยู่ในส่วนโค้ง เช่น
They all sat round the table.
พวกเขาทุกคนนั่งเป็นวงกลมรอบโต๊ะ
We walked round the Buddha Hall and worshiped the
Buddha statue.
พวกเราได้เดินเวียนรอบพระอุโบสถและได้นมัสการองค์พระพุทธรูป

9. ใช้ round เมื่อพูดเกี่ยวกับการเดินไปสู่ส่วนต่างๆ ของพื้นที่หรือใช้กับ การให้สิ่งของต่างๆ กับทุกๆ คนในกลุ่ม เช่น
Could you pass the cups round, please ?
แจกถ้วยไปรอบๆ วงได้ไหมครับ

10. ใช้ around หรือ about เพื่อแสดงถึงการเคลื่อนที่หรือแสดงตำแหน่งซึ่งไม่ชัดเจน เช่น
The students were running around/ about everywhere.
พวกนักเรียนวิ่งไปทุกที่เลย
‘Where is Amonrat ?’ อมรรัตน์อยู่ที่ไหน
‘Somewhere around / about.’ แถวๆ นี้แหละ

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์

B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ