วิธีใช้และหน้าที่ของ have ในภาษาอังกฤษ

By | September 10, 2014

have ใช้ได้หลากหลายเหมือนกับการใช้ get และความหมายก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันทำหน้าที่อะไรในประโยคนั้นๆ ดังนี้

have ภาษาอังกฤษ

1. ใช้ have เป็นกริยาแท้ของประโยค แปลว่า “มี”, “การครอบครอง” เป็นต้น โดยใช้ have กับประธานพหูพจน์ (I, you, we, they) เช่น

I have two friends in Bangkok.
ผมมีเพื่อนที่กรุงเทพฯ 2 คน

We have a big car.
พวกเรามีรถคันใหญ่คันหนึ่ง

They have two English teachers.
พวกเขามีครูภาษาอังกฤษ 2 คน

2. ใช้ have เป็นกริยาช่วย (auxiliary verb) เพื่อสร้าง present perfect tense S+have+V3 เป็นประโยคบอกเล่า และ Have+S+V3…?
เป็นประโยคคำถาม ส่วนประโยคปฏิเสธให้เติม not ที่หลัง have เช่น

I have just bought a new house.
ผมเพิ่งจะซื้อบ้านใหม่

I have never been to America.
ผมไม่เคยไปประเทศอเมริกาเลย

She has become a very interesting young woman.
หล่อนกลายเป็นหญิงสาวที่น่าสนใจมาก

Have you heard anything about Sane ?
คุณได้ทราบข่าวเกี่ยวกับคุณเสน่ห์บ้างไหม

No, I haven’t heard anything about him.
เปล่า ผมไม่ทราบข่าวเขาเลย

3. ใช้ have got ในความหมายเดียวกับ have ซึ่งเป็นการพูดเกี่ยวกับการครอบครอง, ความสัมพันธ์หรือความหมายอื่นๆ ที่คล้ายกันโดยมากใช้ในภาษาพูด (ใช้ได้ทั้ง have got, has got, had got) เช่น

Have you got a problem ?
คุณมีปัญหาไหม

I have got her address.

ผมได้ที่อยู่ของหล่อน

She has got a new car.
หล่อนมีรถคันใหม่

She has got two sisters.
หล่อนมีน้องสาว 2 คน

หมายเหตุ : have got จะใช้เมื่อพูดถึงสถานการณ์,สถาพหรือสภาาะต่างๆ แต่จะไม่ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำ และสามารถใช้ have got พูดเกี่ยวกับความไม่สบาย (illness) ได้ เช่น

I have got an awful headache.
ผมปวดศีรษะมากเลย

I have got sick.
ผมเป็นไข้

4. ใช้ have เป็นกริยาแท้เมื่อพูดเกี่ยวกับการกระทำ เช่น
We are going to have a match next week.
พวกเราจะมีการแข่งขันในสัปดาห์หน้า

I am going to have an English test tomorrow.
ผมจะสอบวิชาอังกฤษพรุ่งนี้

I am going to have a bath.
ผมจะอาบน้ำ

5. ใช้ have got หรือ have to ในความหมายเดียวกับ must เช่น

I have to go to Singapore tomorrow.
ผมต้องไปประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้

I have got to write a new book next week.
ผมต้องเขียนหนังสือเล่มใหม่ในสัปดาห์หน้า

หมายเหตุ : have ยังมีหลักการใช้อีกมากมายซึ่งโดยมากแล้วความหมายของ have จะขึ้นอยู่กับรูปประโยคและลักษณะการใช้

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ