เครื่องหมาย สัญลักษณ์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร อ่านอย่างไร

By | September 20, 2014

พวกสัญลักษณ์  หรือ เครื่องหมายต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ อาจจะไม่ได้ใช้กันมากนักทุกตัวในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป เราจึงไม่ค่อยพบว่ามีหนังสือสอนภาษาอังกฤษในไทยฉบับใดที่บอกชื่อเรียกของสัญลักษณ์เหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีนักเรียน นักศึกษา บางกลุ่มที่จำเป็นต้องอ่านสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะผู้ที่เรียนคณิตศาสตร์ภาคอินเตอร์ หรือ ในต่างประเทศ

เรามีดูพร้อม ๆ กันดีกว่าว่า สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แต่ละตัวมีชื่อเรียกกันว่าอย่างไรบ้าง

สัญลักษณ์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ชื่อเรียกสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ

+ อ่านว่า  plus (พลัส) หรือ positive (โพสิทีฟ) แปล ว่า บวก

- อ่านว่า minus (ไมนัส) หรือ negative (เนกาทีฟ) แปลว่า ลบ

× อ่านว่า multiplies (มัลติพลาย) หรือ times (ไทมส์) แปลว่า คูณ

÷ , / อ่านว่า divided by (ดิวายเดด บาย) แปลว่า หาร

= อ่านว่า equals (อีคัวส์) หรือ equal to (อีคัว ทู) แปลว่า เท่ากับ

อ่านว่า does not equals (ดาส นอท อีคัวส์) หรือ not equal to (นอท อีคัว ทู) แปลว่า ไม่เท่ากับ

<  อ่านว่า less than (เลส แดน) แปลว่า น้อยกว่า

> อ่านว่า greater than (เกรทเตอร์ แดน) แปลว่า มากกว่า

อ่านว่า less than or equal to (เลส แดน ออ อีคัว ทู) แปลว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ

≥ อ่านว่า greater than or equal to (เกรทเตอร์ แดน ออ อีคัว ทู) แปลว่า มากกว่าหรือเท่ากับ

( อ่านว่า open parenthesis (โอเพ่น พาเรนธีสิส) หรือ right parenthesis (ไรท์ พาเรนธีสิส) แปลว่า วงเล็บเปิด

) อ่านว่า closed parenthesis (โคลส พาเรนธีสิส) หรือ left parenthesis (เลฟท์ พาเรนธีสิส) แปลว่า วงเล็บปิด

% อ่านว่า Percent (เปอร์เซ็นต์)

สอนภาษาอังกฤษ