สรรพนามภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามคำถาม (Interrogative Pronoun)

By | December 24, 2014

Interrogative Pronoun
Interrogative Pronoun คือ pronoun ที่ใช้แทนคำนามในการแสดงคำถาม ได้แก่  Who ?  What ?  Which ?
Who : ใคร         Who made it ?
What : อะไร     What do you do in the morning ? ตอนเช้าคุณทำอะไร
Which : อันไหน, สิ่งไหน, คนไหน จะใช้ which ก็ต่อเมื่อมีนามหลายสิ่ง ไม่รู้ว่าสิ่งไหน

Which of your friends is cleverest ?
เพื่อนของคุณคนไหนที่ฉลาดที่สุด

Which of these two books do you want ?
คุณต้องการหนังสือเล่มไหนจากสองเล่มนี้

Note 1. Who is he ? หมายถึงว่า เขาชื่ออะไร
Who is he ?     He is Mr. Farrish.
What is he ?         หมายถึงว่า เขาเป็นอะไร, มีอาชีพอะไร
What is he ?     He is a diplomat.
เขาเป็นอะไร เขาเป็นนักการทูต

Note 2. การเปลี่ยนรูปของ who
Nominative : Who ?
Who always comes late ?
ใครนะที่มาสายเสมอๆ

Accusative : Whom ?
Whom do you see ? คุณเห็นใคร
(Whom เป็น object ของกริยา see)
About whom does he speak ?

เขาพูดถึงใคร
(whom เป็น object หลังบุรพบท about)

Genitive : Whose ?
Whose is that ? อันนั้นของใคร

ระวัง     To whom did you go ? คุณไปหาใคร
ในที่นี้ whom อยู่ใน accusative คือเป็น object ของบุรพบท

Note 3. การใช้  who เป็นคำถาม
คำถามที่นำหน้าด้วย who หรือ what ไม่ต้องใช้กริยาช่วยและเมื่อเป็นเป็น present simple tense กริยาต้องเติม s

1. Who wants to go ?
ใครบ้างที่ต้องการจะไป
2. What makes the earth revolve on its axis ?
อะไรทำให้โลกหมึนไปบนแกนของมัน
3. Who left early ?
ใครไปแต่เช้า (= แต่เนิ่นๆ)

Note 4. กริยาของประโยคซึ่งมี preposition ตาม อาจวางตำแหน่งของ preposition ได้สองแห่ง คือ ต้นประโยคและท้ายประโยค ทั้งนี้ ตามความนิยมต่างกัน คือ

ในภาษาเขียน นิยมวาง preposition ไว้หน้าประโยค เช่น
Of whom are you thinking ?
คุณกำลังคิดถึงใคร

ในภาษาพูด นิยมวาง preposition ไว้ท้ายประโยค เช่น
Whom are you thinking of  ?
(= Of whom are you thinking ?)

ที่มา:เลิศ  เกษรคำ

สอนภาษาอังกฤษ