สนทนาเรื่อง Writing letters การเขียนจดหมาย ภาษาอังกฤษ

By | December 18, 2014

I owe many people letters. I think I’m starting to write now.
ฉันเป็นหนี้จดหมายคนหลายคนอยู่ ฉันคิดว่าจะเริ่มเขียนเดี๋ยวนี้แหละ

That reminds me of many letters I haven’t answered too, but I don’t know when to start writing.
นั่นเตือนให้ฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันก็ยังไม่ได้ตอบจดหมายตั้งหลายฉบับ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเมื่อไร

Have you any letter-writing paper?
คุณมีกระดาษเขียนจดหมายบ้างไหม?

Yes I have.
มีซี

May I have some?
ขอฉันบ้างได้ไหม?

Certainly. You’ll find them on my table. By the way, if you need some air-letters, they are in the drawer on your right.
ได้แน่นอน คุณจะหาได้ที่บนโต๊ะของฉัน อ้อ, ถ้าคุณต้องการกระดาษ เมล์อากาศละก็มันอยู่ในลิ้นชักทางขวามือนะ

Thank you. But I’m going to enclose some pictures in my letter to a friend abroad. I’d better use an air mail envelope.

ขอบคุณ แต่ฉันกำลังจะสอดรูปถ่ายไปบ้างในจดหมายถึงเพื่อนที่เมือง นอก ฉันควรจะใช้ซองเมล์อากาศดีกว่า

You are right. You aren’t allowed to enclose anything in the air letter.
ถูกของคุณ คุณจะสอดอะไรๆ ไปในกระดาษเมล์อากาศไม่ได้

Don’t you have any ordinary envelopes?
นี่คุณไม่มีซองธรรมดาบ้างเลยหรือ?

No. What do you need ordinary envelopes for?
ไม่มี, คุณจะต้องการซองธรรมดาไปทำไม?

I’m going to send this letter to Ayuthia. You don’t need to send it by air-mail, do you?
ฉันจะส่งจดหมายนี้ไปอยุธยา ไม่จำเป็นต้องส่งทางเมล์อากาศมิใช่ หรือ?

No. But you may use the air-mail envelope and put on only seventy-five stang stamp.
ไม่จำเป็นแต่คุณอาจจะใช้ซองเมล์อากาศ และติดแสตมป์เพียง 75 สตางค์ ได้

Is that so? In America, when you use air-mail envelopes, you’re supposed to put on stamps for air-mail rate.
งั้นหรือ? สำหรับในอเมริกานะ ถ้าคุณใช้ซองเมล์อากาศคุณต้องติดแสตมป์ในอัตราเมล์อากาศ

ที่มา:ประมวล  ดิคคินสัน

สอนภาษาอังกฤษ