วิธีใช้ also, as well และ too

By | December 24, 2014

also, as well และ too (ด้วย,อีกด้วย, เหมือนกัน) เป็น adverbs วิธีใช้ดังนี้
1. as well และ too มักวางไว้ท้ายประโยคโดยมีความหมายเหมือนกัน เช่น
Rewadee not only sings, she plays the piano as well.
เรวดีไม่เพียงแต่ร้องเพลงเท่านั้นแต่ยังเล่นเปียโนด้วย

They not only went to Phuket, they went to Samui Island too.

พวกเขาไม่เพียงแต่ไปภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังได้ไปเกาะสมุยอีกด้วย

หมายเหตุ : as well และ too ที่วางอยู่ท้ายประโยคจะมีความหมาย สอดคล้องกับประโยคที่อยู่หน้ามันซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ เช่น
We have meetings on Sunday as well.
=Other people have meetings on Sunday and we have meetings on Sunday as well.
คนอื่นๆ มีประชุมในวันอาทิตย์และพวกเราก็มีประชุมในวันอาทิตย์ เช่นกัน

2. too และ as well มักใช้กับการตอบรับแบบสั้น ๆ เช่น
“He’s here” “I think so too. ”
เขาอยู่ที่นี้ ผมคิดเช่นนั้นเหมือนกัน

“She has got a car” “I have as well.”
หล่อนมีรถ 1 คัน ผมก็มีรถ 1 คัน เช่นกัน

หมายเหตุ: ถ้าเป็นการตอบรับแบบง่ายๆ ไม่เป็นทางการจะใช้ me too แทนประโยคตอบรับข้างบน

3. วาง also ไว้หน้ากริยาแท้ของประโยค และถ้าประโยคนั้นมีทั้งกริยาแท้ และกริยาช่วยให้วาง also ไว้หลังกริยาช่วย แต่ต้องให้อยู่หน้ากริยาแท้ (ยกเว้น verb to be ต้องวาง also ไว้หลัง) เช่น
I don’t eat it. I also think it tastes bad.
ผมไม่กินนะ ผมก็คิดว่ามันรสชาดไม่ดีเหมือนกัน

She dances and she also sings.

หล่อนเต้นรำและยังร้องเพลงอีกด้วย

I am hungry, and I am also very tired.
ผมหิวมากเลย และเหนื่อยมากอีกด้วย

หมายเหตุ : การตอบอย่างสั้นใช้ as well และ too ได้แต่ไม่ใช้ also กับ การตอบอย่างสั้น เช่น
“I’m hungry” “ I am too,”/ “So am  Ime too” หรือ “I am as well”.
ผมหิว ผมก็เช่นกัน (หิวเช่นกัน)

4. ใช้ also + comma (,) ที่ต้นประโยคเพื่อใช้กล่าวถึงทั้งประโยค เช่น
It’s a nice building, but it’s very small. Also, it needs a lot of repairs.
มันเป็นตึกที่สวยแต่เล็กมากไปอีกอย่างยังต้องซ่อมแซมอีกมากทีเดียว

5. ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ (negative) มักไม่ใช้ also, as well, และ too แต่จะใช้ not…either, neither หรือ nor แทน เช่น
She’s here too. She isn’t there either.
หล่อนอยู่ที่นี่เช่นกัน หล่อนไม่ได้อยู่ที่นั่นเช่นกัน

I didn’t call Siam either.
ผมไม่เรียกชื่อสยามเหมือนกัน (เรียกชื่อประเทศไทย Thailand)

โครงสร้าง
Clause + as well    ’
Clause + too
Subject + also + verb
Subject + be + also + complement

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ