คำว่า above และ over ในภาษาอังกฤษ ใช้ต่างกันอย่างไร

By | September 1, 2014

above (กว่า, สูงกว่า, เบื้องบน, เหนือ) เป็นได้ทั้ง adverb และ preposition เช่นเดียวกับ over (บน, เหนือ, มากกว่า, เกิน) ทั้งสองคำใช้ดังนี้

above และ over ในภาษาอังกฤษ

1. ใช้ above เมื่อวัตถุสิ่งหนึ่งอยู่เหนือสิ่งหนึ่ง แต่ไม่ได้อยู่เหนือขึ้นไป เป็นแนวดิ่ง แต่จะอยู่เยื้องๆ เช่น
I have got a big house above the lake.
ผมมีบ้านใหญ่หลังหนึ่งอยู่เหนือทะเลสาบขึ้นไป
She has got a big building above the river.
หล่อนมีตึกใหญ่หลังหนึ่งอยู่เหนือแม่นํ้าขึ้นไป

2. ใช้ above ในการอธิบายบางอย่าง โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการวัดใน แนวตั้ง เช่น
We were living in a small house above sea-level.
พวกเราอยู่ในบ้านเล็กๆ หลังหนึ่งที่อยู่เหนือระดับนํ้าทะเล
… a degree above absolute zero.
อุณหภูมิสูงกว่า 0° (ศูนย์องศา)

หมายเหตุ: ห้ามใช้ above วางไว้หน้าจำนวนนับเมื่อพูดถึงปริมาณ, จำนวนของสิ่งของหรือจำนวนของคน เช่น
ไม่ใช้ : She had above thirty pairs of shoes.
ให้ใช้ : She had over thirty pairs of shoes.
หรือใช้ : She had more than thirty pairs of shoes.
หล่อนมีรองเท้ามากกว่า 30 คู่

3. ใช้ over เมื่อสิ่งหนึ่งอยู่เหนืออีกสิ่งหนึ่งขึ้นไปในแนวตรง เช่น
I have reached the little bridge over the stream.

ผมได้ไปถึงสะพานเล็กๆ เหนือลำธาร
There is cloud over the south of Bangkok.
มีเมฆปกคลุมตอนใต้ของกรุงเทพฯ

4. ใช้ over เมื่อสิ่งหนึ่งลอยผ่านหรือไหลผ่านอีกสิ่งหนึ่งไป เช่น
The plane was flying over a train.
เครื่องบินกำลังบินผ่านรถไฟขบวนหนึ่ง
The bird is flying over the canal.
นกตัวหนึ่งกำลังบินผ่านคลอง

5. ใช้ over ในความหมาย “มากกว่า” เช่น
How old is Guntita? Over twenty.
กัณฐิตาอายุเท่าไหร่ มากกว่า 20 ปี
There were over forty people at home.
มีคนอยู่ที่บ้านมากกว่า 40 คน

6. ใช้ above และ over ในความหมายว่า “สูงกว่า” เช่น
There is a picture on the wall above / over your head.
มีรูปภาพ 1 รูป อยู่ที่ฝาผนังเหนือศีรษะคุณ
The water came up above / over my knees.
นํ้าได้ขึ้นสูงเหนือเข่าของผม

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ