วิธีการใช้ have และ take ในภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

1. ใช้ have และ take กับคำนาม (noun)ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของมัน วิธีนี้มีใช้มาก) ซึ่งจะชี้หรือแสดงให้เห็นว่าบางคนได้กระทำหรือได้มีส่วนในกิจกรรมนั้นๆ ที่ใช้กับคำนามแล้วจะสามารถใช้ได้ทั้ง have และ take โดยมีความหมายเหมือนกัน

have / take + noun

I have my holiday in March.
ผมมีวันหยุดในเดือนมีนาคม

I take my holiday in March.
ผมมีวันหยุดในเดือนมีนาคม

Have a look at this.
Take a look at this.
ดูนี่ซิ

หมายเหตุ :
1. การใช้ have และ take จะมีข้อแตกต่างกันบ้างระหว่างอังกฤษแบบอเมริกันและอังกฤษแบบอังกฤษโดยอังกฤษของคนอังกฤษมักจะใช้ have ส่วนอังกฤษของคนอเมริกันมักใช้ take ซึ่งจริงๆ แล้วความหมายก็ไม่ได้แตกต่างกัน เช่น
I have a bath. (แบบอังกฤษ)
ผมอาบนํ้า
I take a bath. (แบบอเมริกัน)
ผมอาบนํ้า

2. เมื่อใช้พูดเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น walking (เดิน) swimming (ว่ายนํ้า) เป็นต้น อังกฤษแบบอเมริกันจะใช้ take ส่วนอังกฤษ แบบอังกฤษจะใช้ have หรือ go เช่น

I intend to take a walk.
ผมตั้งใจจะไปเดินเล่น (แบบอเมริกัน)
I intend to go for walk.
ผมตั้งใจจะไปเดินเล่น (แบบอังกฤษ)

We went to the sea to take a swim.
พวกเราได้ไปทะเลเพื่อว่ายนํ้า (แบบอเมริกัน)
We are going to the sea for a swim.
พวกเราไปทะเลเพื่อว่ายนํ้า (แบบอังกฤษ)

2. ใช้ have และ take กับการกินอาหาร เช่น
We have our meals at school.
พวกเราทานอาหารที่โรงเรียน

I always take my meals at school.
ผมทานอาหารที่โรงเรียนเป็นประจำ

We might have / take dinner together.
พวกเราอาจจะทานอาหารคํ่าร่วมกัน

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ