รูปแบบของคำ Adjective ภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

โครงสร้าง (Pattern) ของคำ adjective ต่อไปนี้ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับโครงสร้างของคำนาม (Noun Pattern) ซึ่งแต่ละแบบสร้างยังแยกออกเป็นแบบย่อยๆ ได้อีก

AP 1   Adjective + to-infinitive
AP 2   Adjective + preposition + (pro)noun
AP 3   Adjective + prep. หรือ conj. + Clause

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายแต่ละแบบสร้างโดยละเอียด

ADJECTIVE PATTERN 1
Adjective + to-infinitive
จงเปรียบเทียบประโยคสองคู่ต่อไปนี้

1. You were unwise to accept his offer.
คุณไม่ฉลาดที่ไปรับข้อเสนอของเขา

Cf. Your acceptance of his offer is unwise.
การรับของคุณในข้อเสนอของเขาเป็นของไม่ฉลาด

2. Ladda was cruel to refuse.
ลัดดาโหดร้ายที่ปฏิเสธ

Cf. Ladda’s refusal was cruel.
การปฏิเสธของลัดดาเป็นการโหดร้าย

จะเห็นว่า ประโยคซึ่งมีแบบสร้างเป็น adjective +to-infinitive อาจเปลี่ยนเป็น noun เสียได้ Adjective +to-infinitive นี้ โดยปกติจะมีความหมายว่า ที่ (จะ) เช่น

unwise to accept             ไม่ฉลาดที่รับ
cruel to refuse                  โหดร้ายที่ปฏิเสธ
very kind to help             กรุณามากที่ช่วยเหลือ
foolish to agree                โง่ที่ตกลง
clever to avoid                 ฉลาดที่หลีกเลี่ยง
wrong to contradict        ผิดที่ขัดกับ

แบบสร้าง AP 1 นี้ อาจเขียนได้ดังนี้

(pro)noun + (be) + adjective + to-infinitive

1. You were unwise to accept his offer.
คุณไม่ฉลาด (ในการ) ที่รับข้อเสนอของเขา

2. Ladda was cruel to refuse.
ลัดดาโหดร้าย(ในการ)ที่ปฏิเสธ

3. You are very kind to say so.
คุณกรุณามาก (ในการ) ที่กล่าวเช่นนั้น

4. She was stupid to make such a mistake.
หล่อนโง่ (ในการ) ที่กระทำผิดเช่นนั้น

5. Dang was foolish to agree to the proposal.
แดงเขลาที่ไปตกลงกับข้อเสนออันนั้น

อย่างไรก็ตาม แบบสร้างใน AP 1 อาจจะดัดแปลงแบบสร้างให้มีความหมายคงเดิมได้อีก 2 แบบ คือ

(a) It is (was) + adjective + of+ (pro)noun + to-infinitive
(b) How + adjective + of + (pro)noun + to-infinitive !

AP 1 : You were unwise to accept his offer.
คุณไม่ฉลาดที่ไปรับข้อเสนอของเขา

AP 1 (a) It was unwise of you to accept his offer.
เป็นการไม่ฉลาดของคุณที่ไปรับข้อเสนอของเขา

AP 1 (b) How unwise of you to accept his offer !
ช่างไม่ฉลาดสำหรับคุณเลยที่ไปรับข้อเสนอของเขา

ให้สังเกตว่า เฉพาะ AP 1 (b) นั้น เป็นประโยคอุทาน (โปรดสังเกตเครื่องหมาย !)

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคแสดงแบบสร้างดังกล่าวเทียบกัน

1. You are very kind to say so.
คุณใจดี (กรุณา) มากที่กล่าาเช่นนั้น
= (a) It’s very kind of you to say so.
= (b) How kind of you to say so !

2. She was stupid to make such a mistake.
เธอโง่ที่ไปทำผิดอย่างนั้น
= (a) It was stupid of her to make such a mistake.
= (b) How stupid of her to make such a mistake !

3. Dang was foolish to agree to the proposal.
แดงเขลาที่ไปตกลงตามข้อเสนออันนั้น
= (a) It was foolish of Dang to agree to the proposal.
= (b) How foolish of Dang to agree to the proposal !

4. Mr. Brown was unwise to lend money to Mr. Black.
มร.บราวน์ไม่ฉลาดที่ให้มร.แบล็คยืมเงิน
= (a) It was unwise of Mr. Brown to lend money to Mr. Black.
= (b) How unwise of Mr. Brown to lend money to Mr. Black !

5. Ladda was naughty to pull the kitten’s tail.
ลัดดาซนที่ไปดึงหางลูกแมว
= (a) It was naughty of Ladda to pull the kitten’s tail.
= (b) How naughty of Ladda to pull the kitten’s tail !

6. The boys were clever to see the solution of the problem so quickly.
นักเรียนเหล่านั้นฉลาดที่เข้าใจวิธีทำโจทย์ข้อนั้นได้อย่างรวดเร็ว
= (a) It was clever of the boys to see the solution of the problem so quickly.
= (b) How clever of the boys to see the solution of the problem so quickly !

7. You were wrong to contradict the professor.
คุณผิดที่ไปขัดกับอาจารย์
= (a) It was wrong of you to contradict the professor.
= (b) How wrong of you to contradict the professor !

แบบสร้าง AP 1 (b) ซึ่งเป็นประโยคอุทานนั้น ใช้เฉพาะในภาษาพูด (colloquial) เท่านั้น

8. It was careless of you to leave your umbrella in the train.
เป็นความสะเพร่าของคุณที่ไปลืมร่มไว้ในรถไฟ

9. How ill-natured of her to say such things about you !
แม่คนนั้นช่างไม่มีมรรยาทเสียเลยที่พูดเรื่องนั้นพาดพิงถึงคุณ

10. Wasn’t it polite of Nipon to offer his seat in the crowded bus to that old woman ?
มิใช่ความสุภาพของนิพนธ์หรอกหรือ ที่เขาให้ที่นั่งของเขาแก่หญิงชราในรถประจำทางที่มีคนแน่น

11. How considerate it was of Mrs. Brown not to worry you when you had so many things to do !
คุณนายบราวน์ช่างเป็นคนมีความคิดรอบคอบดีจริงที่ไม่เคยรบกวนคุณเมื่อคุณมีงานที่จะต้องทำมากๆ

12. How brave of you to go into the burning building to save that child !
คุณกล้าเหลือเกินที่เข้าไปในตึกที่ไฟกำลังไหม้ เพื่อช่วยชีวิตเด็กคนนั้น

13. It was very good of Mrs. White to offer to help.
เป็นความดีของนางไวท์ที่เสนอจะช่วยเหลือ

14. It’s wicked of them to say such things.
เป็นความชั่วร้ายของพวกเขาที่พูดเรื่องเช่นนั้น

15. We were sorry not to see you at the meeting.
พวกเราเสียใจที่ไม่เห็นคุณในที่ประชุม

16. Everybody was anxious to know what had happened.
ทุกๆ คนกระหายที่จะทราบว่าเกิดอะไรขึ้น

17. I shall be happy to accept your kind invitation.
ผมรู้สึกดีใจที่จะรับคำเชิญอันมีไมตรีจิตของคุณ

18. She’s quite content to live at home with her parents.
หล่อนรู้สึกพอใจที่จะอยู่กับบิดามารดาที่บ้าน

19. You’re not afraid to go alone, are you ?
คุณไม่กลัวที่จะไปคนเดียวใช่ไหม

20. No one could be happier to learn of your success than I am.
ไม่มีใครที่จะดีใจมากกว่าผมเมื่อได้ทราบความสำเร็จของคุณ

Past Participle ซึ่งใช้เหมือนกับคำ adjective สามารถใช้ในแบบสร้างนี้ได้ด้วย เช่น

1. We were delighted to hear of your success.
พวกเราดีใจที่ได้ทราบข่าวความสำเร็จของคุณ

2. We were grieved to learn of your husband’s death.
พวกเรารู้สึกเศร้าใจที่ได้รู้ข่าวการตายของสามีของคุณ

3. Your father will be pleased to see you after your long absence.
บิดาของคุณคงพอใจที่จะได้พบคุณหลังจากคุณจากไปเสียนาน

4. She is disappointed to know that you won’t be able to come to her birthday party.
หล่อนรู้สึกผิดหวังที่ทราบว่า คุณไม่สามารถจะไปในงานวันเกิดของหล่อนไต้

ในกรณีที่ infinitive มี object ของมันเอง จะต้องใช้รูปประโยคดังนี้

adjective + for + (pro)noun + to-infinitive

1. Dang’s parents are anxious for him to receive a good education.
บิดามารดาของแดงกระตือรือร้นที่จะให้เขาได้รับการศึกษาดีๆ

2. Mr. and Mrs. Green are not keen for their only daughter to marry a poor school teacher.
นายและนางกรีนไม่ยินดีให้บุตรสาวคนเดียวของเขาแต่งงานกับครูจนๆ

3. I should be sorry for you to think I don’t value your advice.
ผมจะเสียใจ ถ้าคุณคิดว่าผมไม่เห็นคุณค่าในคำแนะนำของคุณ

4. I am quite willing for your brother to come with you.
ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะให้น้องชายของคุณมากับคุณด้วย

5. Everyone is anxious for you to accept the position.
ทุกคนกระหายที่จะให้คุณรับตำแหน่งนั้น

6. The children were impatient for the bus to start.
พวกเด็กๆ ทนไม่ไหวที่จะรอให้รถออก

7. Ladda was eager for her parents to meet the young man who had asked her to marry him.
ลัดดากระตือรือร้นที่จะให้บิดามารดาของเธอพบกับชายหนุ่มผู้ที่ขอให้เธอแต่งงานด้วย

แบบสร้างในรูป adjective +for + (pro)noun + to-infinitive อาจสร้างใหม่ในรูปต่อไปนี้ก็ได้ คือ

adjective + that-clause ซึ่งมี should รวมอยู่ด้วย (หรือ if-clause)

1. Dang’s parents are anxious for him to receive a good education.
= Dang’s parents are anxious that he should receive a good education.
บิดามารดาของแดงกระตือรือร้นที่จะให้แดงมีการศึกษาดีๆ

2. I should be sorry for you to think I don’t value your advice.
= I should be sorry if you should think I don’t value your advice.
ผมเสียใจถ้าคุณคิดว่าผมไม่เห็นคุณค่าในคำแนะนำของคุณ

3. Everyone is anxious for you to accept the position.
= Everyone is anxious that you should accept the position.
ทุกคนกระหายที่จะให้คุณรับตำแหน่งนั้น

ADJECTIVE PATTERN 2
Adjective + preposition + (pro)noun, etc.

1. Are you afraid of the dog ?
คุณกลัวสุนัขไหม

2. Aren’t you ashamed of your behaviour ?
คุณไม่ละอายในความประพฤติของคุณหรือ

3. The doctors say that milk is good for you.
หมอบอกว่านมดีสำหรับคุณ(=คุณควรกินนม)

4. The doctor told me that smoking is bad for me.
คุณหมอบอกผมว่า การสูบบุหรี่ไม่ดีสำหรับผม

ADJECTIVE PATTERN 3
Adjective ( + preposition) + Clause หรือ Phrase

การใช้ preposition ใน AP 3 มีข้อสังเกต คือ

1. ถ้าเป็น phrase ต้องใช้ preposition เสมอ
2. ถ้าเป็น that-clause ไม่ใช้ preposition
3. ถ้าเป็น clause อื่นๆ จะใช้หรือไม่ใช้ preposition ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่นิยมไม่ใช้

1. She was not aware of the facts.
หล่อนไม่ตระหนักถึงความจริง

2. She was not aware that her husband earned only 500 baht a month.
หล่อนไม่ตระหนักเลยว่าสามีของหล่อนหาเงินได้เพียงเดือนละ 500 บาท

3. She was not aware how much her husband earned.
= She was not aware of how much her husband earned.
หล่อนไม่ตระหนักว่าสามีของหล่อนจะหาเงินได้เท่าไร

4. He was angry with her for having broken her promise.
เขาโกรธหล่อนที่หล่อนทำลายคำมั่นสัญญาของหล่อนเอง

5. He was aware, of having done wrong.
เขาตระหนักถึงการ(ที่เขา)กระทำผิด

6. Be more accurate in your work.
โปรดจงถี่ถ้วนในงานของคุณให้มากขึ้น

7. I shall be delighted for your sister to come.
ผมจะดีใจมากที่น้องสาวคุณมา

8. It’s impossible for anyone to be angry with her.
เป็นไปไม่ได้สำหรับใครๆ ที่จะโกรธหล่อน

9. I am anxious for your son and my daughter to become acquainted.
ผมอยากให้ลูกชายคุณและลูกสาวผมคุ้นเคยกัน

ประโยคต่อไปนี้ก็ทำนองเดียวกัน

1. Be careful about it.
โปรดระวังมันหน่อย

2. Be careful that you don’t drop it.
โปรดระวังว่าคุณจะไม่ทำมันตก

3. Be careful how you hold it.
โปรดระวังถือมันให้ดีๆ หน่อย
=Be careful about how you hold it.
โปรดระวังในการถือมันหน่อย

คำ adjective ซึ่งตามด้วย that-clause
คำ adjective  ซึ่งตามด้วย that-clause โดยปกติได้แก่ adjective ซึ่งมีความหมายต่อไปนี้

แสดง การรับรู้ (perception)
แสดง อารมณ์ (emotion)
แสดง ความปรารถนา (desire)

1. Are you aware that you are sitting on my hat ?
คุณไม่รู้ตัวหรอกหรือว่าคุณกำลังนั่งบนหมวกของผม

2. Are you sure (certain, confident) (that) he’s honest ?
คุณแน่ใจหรือว่าเขาซื่อสัตย์

3. She is glad (delighted, surprised) (that) you are going abroad.
หล่อนดีใจที่คุณกำลังจะไปเมืองนอก

4. I’m sorry (that) you can’t come.
ผมเสียใจที่คุณไม่สามารถมาได้

5. They were disappointed that you were unable to come.
พวกเขาผิดหวังที่คุณไม่สามารถจะมาได้

คำ afraid มักจะไม่ใช้ that แต่จะละ (omit) เอาไว้ เช่น

I’m afraid I don’t know.
ผมเกรงว่าผมจะไม่ทราบ

I’m afraid I shall have to leave now.
ผมเกรงว่าผมจะต้องไปเดี๋ยวนี้

afraid ในกรณีเช่นนี้ อาจมีความหมาย แสดงการขอโทษ (apology) หรือแสดงความเสียใจ (regret)

I’m afraid I shall have to leave now.
= I regret I shall have to leave now.
ผมเสียใจที่ผมจำต้องกลับเดี๋ยวนี้

คำ anxious (กระวนกระวาย) เมื่อตามด้วย that-clause จะมีความหมายแสดงความปรารถนา (desire)

We were all anxious that you should return soon.
พวกเราทั้งหมดปรารถนาที่จะให้คุณกลับโดยเร็ว
= We were all anxious for you to return.
= We were all anxious for your return.

ต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบการใช้ adjective ใน AP 1-2-3

AP 1  I shall be glad to have your help.
AP 2     I shall be glad of your help.
AP 3  I am glad (that) you can help me. .
ผมดีใจที่คุณสามารถช่วยผมได้

AP 1   I’m sorry to hear that your brother failed.
AP 2   I’m sorry about your brother’s failure.
AP 3   I’m sorry (that) your brother failed.
ผมเสียใจที่น้องชายของคุณไม่ได้รับความสำเร็จ

AP 1   He is sure to come.
AP 2   Are you sure of that ?
AP 3   I’m not sure where this ought to go.
ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องจะเป็นอย่างไร

AP 1   Be careful not to let that vase fall.
AP 2   Be careful with the vase.
AP 3   Be careful (that) you don’t drop the vase.
โปรดระวังอย่าทำแจกันหลุดมือ

ที่มา:เลิศ  เกษรคำ

สอนภาษาอังกฤษ