รูปกริยาแบบมาตรฐานในประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

1. เงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอ (Factual Proposition)
ถ้าเหตุเกิดขึ้นจริง ก็จะได้ผลเช่นนั้นเสมอไป โดยไม่มีข้อยกเว้น

รูปกริยาที่ใช้ คือ  (If+ Present) + Present

1. If water boils, it changes into steam.
ถ้าน้ำเดือดมันจะกลายเป็นไอ (เสมอไป โดยไม่มีข้อยกเว้น)

2. If you add 3 to 4, you get 7.
ถ้าบวก 3 เข้ากับ 4 จะได้ 7 (เสมอไป โดยไม่มีข้อยกเว้น)

3. If the sun doesn’t shine, all animals die.
ถ้าดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสง สัตว์ทั้งปวงจะตาย(แน่นอน)

อาจใช้รูปกริยา future แทนได้ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้หนักแน่นนัก อาจใช้ future แทน present ในประโยคหลังได้ มีความหมายเหมือนกันทุกประการ เพียงแต่ลดความหนักแน่นจริงจังลงบ้างเท่านั้น

(If+ Present) + Present = (If+Present) + Future

1. If water boils, it changes into steam. 1. If water boils, it will change into steam.
2. If you add 3 to 4, you get 7. 2. If you add 3 to 4, you will get 7.
3. If the sun doesn’t shine, all animals die. 3. If the sun doesn’t shine, all animals will die.

2. เงื่อนไขที่เป็นเป็นไปไม่ได้ (Impossible Proposition)
ไม่มีทางที่เหตุจะเกิดขึ้นเช่นนั้นได้เลย

รูปกริยาที่ใช้ คือ (If+ Past) + ประโยค would + กริยาช่องที่ 1
(ในภาษาพูดย่อ would เป็น ’d)

1. If I were a bird, I would be very happy.
ถ้าฉันเป็นนก ฉันจะเป็นสุขมาก

2. If we had two suns, we’d have hotter weather.

ถ้าเรามีพระอาทิตย์สองดวง อากาศจะร้อนกว่านี้

3. เงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possible Proposition)
แม้ว่าเหตุจะเกิดเช่นนั้น ผลอาจจะเป็นดังนั้นหรืออาจไม่เป็นดังนั้นก็ได้

รูปกริยาที่ใช้ คือ (If + Past) + ประโยค would + กริยาช่องที่ 1
หรือ
(If + Present) + ประโยค will + กริยาช่องที่ 1

1. ใช้ If+Present + ประโยค will + กริยาช่องที่ 1 เมื่อผู้พูดแน่ใจ เชื่อว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นจริง

2. ใช้ If+Past + ประโยค would + กริยาช่องที่ 1 เมื่อเป็นเงื่อนไขธรรมดา ผู้พูดไม่แน่ใจอะไรเป็นพิเศษ
(แม้รูปกริยาจะเป็น past แต่มีความหมายเป็นปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น ไม่มีความหมายเป็นอดีตเลย)

หมายเหตุ โปรดสังเกตรูปกริยาว่าเหมือนกับเงื่อนไขแบบที่ 1 และ 2

1. If John hurries, he will be in time.
ถ้าจอห์นรีบ เขาก็จะทันเวลา (ผู้พูดแน่ใจว่าถ้ารีบจะทันเวลา)

If John hurried, he would be in time.
ถ้าจอห์นรีบ เขาก็จะทันเวลา (เป็นเงื่อนไขธรรมดา ผู้พูดไม่แน่ใจอะไรเป็นพิเศษ)

2. If Dang tries hard, he’ll succeed.
ถ้าแดงพยายามอย่างจริงจัง เขาก็จะสำเร็จ (ผู้พูดแน่ใจ)

If Dang tried hard, he’d succeed.
ถ้าแดงพยายามอย่างจริงจัง เขาก็จะสำเร็จ (เงื่อนไขธรรมดา)

ที่มา:เลิศ  เกษรคำ

สอนภาษาอังกฤษ