ประโยคเงื่อนไข ในภาษาอังกฤษ (Conditional Sentence หรือ If-Sentence)

By | December 24, 2014

(Conditional Sentence หรือ If-Sentence)
ประโยคเงื่อนไข (conditional sentence) ได้แก่ประโยคที่มี if (หรือคำที่เทียบเท่า if) จึงนิยมเรียกประโยคเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งว่า If-sentence.

ประโยคเงื่อนไขอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่เป็นเหตุ (If-clause) กับส่วนที่เป็นผล (principal clause)
If-clause                        Principal Clause
If water boils,                          it changes into steam.
If he hurried,                           he would be in time.
If he had tried hard,             he would have succeeded.

ควรสังเกตว่า ถ้าวางคำเชื่อม (if) ไว้ต้นประโยค จะต้องมี comma ต้นประโยค if ไว้ แต่ถ้าวาง if ไว้กลางประโยคก็ไม่ต้องมี comma เช่น

He would be in time if he hurried.
= If he hurried, he would be in time.

He would have succeeded if he had tried hard.
= If he had tried hard, he would have succeeded.

คำซึ่งเทียบเท่า if
unless = if… not (= except when) : เว้นแต่, นอกจาก

1. You will fail unless you work harder.
คุณจะสอบตก เว้นแต่คุณจะดูหนังสือให้มากยิ่งขึ้น
= You will fail if you do not work harder.
คุณจะสอบตก ถ้าคุณไม่ดูหนังสือให้มากยิ่งขึ้น

2. Unless bad weather stops me, I go for a walk every day.
นอกจากดินฟ้าอากาศจะขัดขวางผม ผมออกไปเดินเล่นทุกวัน
= If bad weather does not stop me, I go for a walk every day.
ถ้าดินฟ้าอากาศไม่ขัดขวางผม ผมออกไปเดินเล่นทุกวัน

นอกจากนี้ยังมีคำอื่นที่มีความหมายเหมือน if อีก เช่น
even if        so long as                    provided (that)
if only        suppose (that)           on condition (that)
-                    suppossing (that)     in case (that)

ประโยคเงื่อนไข (หรือที่บางทีเรียกว่าประโยคสมมุติ) อาจแบ่งเป็นพวกใหญ่ๆ ได้ 4 พวก คือ
1. เงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอ หมายความว่า ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นดังเช่นว่านั้นแล้ว ก็จะมีผลดังเช่นว่านั้น เสมอโดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น

ถ้าไม่มีอากาศ เราจะตาย
ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ โลกจะมืด

2. เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ หมายความว่า ไม่มีทางที่เหตุเช่นนั้นจะเกิดขึ้นได้เลย เป็นเรื่องสมมุติลมๆ แล้งๆ เท่านั้น เช่น

ถ้าฉันเป็นนก ฉันจะมีความสุขมาก
ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะแต่งงานกับเขา

3. เงื่อนไขที่อาจเป็นจริงหรืออาจไม่เป็นจริงก็ได้ หมายความว่า ถ้าเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง ผลอาจจะจริงตามที่ว่านั้น หรืออาจไม่เกิดขึ้นจริงตามที่ว่านั้นก็ได้ เช่น

ถ้าคุณ ไม่ขยันขึ้นอีก คุณจะสอบตก
อาจเป็นไปได้ว่า แม้จะขยันขึ้นก็อาจสอบตก หรือแม้จะไม่ขยันขึ้นแต่อาจสอบได้ก็ได้

ถ้าถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ 1 ผมจะให้คุณครึ่งหนึ่ง
อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อถูกรางวัลที่ 1 เข้าจริงๆ ผมไม่แบ่งให้เลยก็ได้

4. เงื่อนไขซึ่งตรงข้ามกับความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว หมายความว่า เหตุเกิดขึ้นแล้ว แต่มาพูดสมมุติเสียใหม่ ตรงข้ามกับความจริงที่เกิดขึ้น เช่น

ถ้าคุณไปงานเมื่อวานนี้ หล่อนคงไม่รีบกลับ
ความจริงที่เกิดขึ้นคือ เมื่อวานนี้คุณไม่ได้ไปงานนั้น ดังนั้นหล่อนจึงรีบกลับ
ถ้าสามีไม่ทารุณกับหล่อน หล่อนก็คงไม่ฟ้องหย่าเขา
ความจริงที่เกิดขึ้น คือ สามีทารุณกับหล่อน และหล่อนได้ฟ้องหย่าเขาแล้ว

ที่มา:เลิศ  เกษรคำ

สอนภาษาอังกฤษ