รูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษในแต่ละ tense

By | December 24, 2013

ทั้ง 12 tense ในภาษาอังกฤษนั้นมีรูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะนำรูปแบบทั้งหมดมานำเสนอให้ได้รับทราบในบทความเดียว เพื่อสามารถเปรียบเทียบ แยกแยะ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ

รูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ ใน Present Tense

- Present Simple คือ S + Do , Does + not + V1

- Present Continuous คือ S + is , am ,are + not +  V1 + ing

- Present Perfect คือ S + have , has + not + been + V1 + ing

- Present Perfect Continuous คือ S + have , has + not + been +v1 + ing

 

รูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ ใน Past Tense

- Past Simple คือ S + did + not + V1

- Past Continuous คือ S + was , were + not + V1 + ing

- Past Perfect คือ S + had + not +V3

- Past Perfect Continuous คือ S + had + not +been + V1 + ing

 

รูปแบบโครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ ใน Future Tense

- Future Simple คือ S + will , shall + not + V1 หรือ S + is , am ,are + not + going to + V1

- Future Continuous คือ  S + will , shall + not +be +V1 + ing

- Future Perfect คือ S + will ,shall + not + have +V3

- Future Perfect Continuous คือ S + will ,shall + not +have +been +V1 +ing

 

หมายเหตุ :

S คือ ประธาน

v1 คือ คำกิริยาช่องที่ 1

V3 คือ คำกิริยาช่องที่ 3

สอนภาษาอังกฤษ