บทสนทนาภาษาอังกฤษเมื่อไปธนาคาร (At the Bank)

By | December 24, 2014

I’d like to deposit this amount in my account.
ฉันอยากจะฝากเงินจำนวนนี้ในบัญชีของฉัน

Have you made out a deposit slip?
คุณกรอกใบฝากเงินแล้วหรือครับ?

Yes. Here it is, and this is the money for depoit. I hope that I’ve made it out correctly.
กรอกแล้ว นี่ไงล่ะ และนี่คือเงินที่จะฝาก หวังว่าคงจะกรอกถูกนะคะ

It’s all right.
ถูกแล้วครับ

Your account was over-drawn.
คุณถอนเงินเกินเงินฝากในบัญชี

I received a notice from the bank saying that my account was overdrawn.
ฉันได้รับใบเตือนจากธนาคาร บอกว่าฉันถอนเงินเกินบัญชี

Just a minute. I’ll look it up. Yes, your account was overdrawn fourteen baht on June 21st.
เดี๋ยวนะครับ ผมจะตรวจดู ใช่ครับคุณถอนเงินเกินบัญชีไป 14 บาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน

But you didn’t return the check* to me.
แต่ทำไมคุณไม่ส่งเช็คกลับไปยังฉันล่ะคะ

No, because the over-draft was only fourteen baht. We sent the client a notice and assumed that he would reimburse the bank for the amount paid.
ไม่หรอกครับ เพราะใบสั่งจ่ายเกินเพียง 14 บาท เราส่งใบเตือนไปยังผู้ฝาก และคิดว่าผู้ฝากจะใช้คืนจำนวนเงินที่ใช้เกินไป

If the amount is very large, what would you do?
ถ้าจำนวนเงินมากๆ ล่ะคะ คุณทำอย่างไร?

In such cases the bank will return the check and refuse to pay it.
ในกรณีเช่นนั้น ธนาคารก็จะคืนเช็คและไม่ยอมจ่ายเงิน

Opening a Savings Account.
การเปิดบัญชีประเภทออมสิน

I have a checking account in this bank already, and I’d like to open a small savings account also.
ฉันมีบัญชีแบบใช้เช็คอยู่ในธนาคารนี้แล้ว และอยากจะเปิดบัญชีประเภทออมสินไว้สักเล็กน้อยเหมือนกัน

The procedure is very simple. You can start with one hundred baht more. One hundred baht is the minimum original deposit.

วิธีการง่ายมากครับ คุณอาจเริ่มได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จำนวน 100 บาท เป็นอัตราตํ่าที่สุดสำหรับการฝากครั้งแรก

How about withdrawal?
แล้วการถอนล่ะ?

You can withdraw not more than twice a month for the savings account.
คุณจะถอนได้เดือนละไม่เกิน 2 ครั้งสำหรับบัญชีประเภทออมสิน
………………………………………………………………………………………….
*อังกฤษเขียน cheque แปลว่า เช็ค เหมือนกัน
………………………………………………………………………………………….
How much is the interest for the savings account?
ดอกเบี้ยสำหรับประเภทออมสินสักเท่าไร?

The amount carries interest 12 ½ % and the interest is added to your account every six months.
ได้ดอกเบี้ย 12 ½ % และคิดดอกเบี้ยให้ทุกๆ 6 เดือน ผลักเข้าบัญชีของ คุณเลย

Could I make it a joint account?
จะฝากแบบบัญชีร่วมกันได้ไหม?

Certainly. Suppose you and your husband have a joint account, either of you can withdraw.
ได้ซีครับ สมมุติว่าคุณและสามีมีบัญชีร่วมกัน คนใดคนหนึ่งจะถอน
ก็ได้

Services Offered by the Bank.
บริการที่ได้รับจากธนาคาร

This booklet describes various services which the bank offers. Please take one for yourself.
หนังสือเล่มเล็กนี่จะอธิบายบริการต่างๆ ซึ่งธนาคารให้ โปรดรับไปเล่มหนึ่งซีครับ

That would be helpful. Thanks.
คงจะช่วยได้ดี ขอบคุณ

We have a personal loan department, a savings department, and we sell travellers’ checks.
เรามีแผนกกู้ยืมสำหรับบุคคล แผนกออมสิน และเราขายเช็คเดินทาง

If I’ll go abroad, I’ll buy the travellers’ checks from here.
ถ้าฉันจะไปนอก จะมาชื้อเช็คเดินทางที่นี่

ที่มา:ประมวล  ดิคคินสัน

สอนภาษาอังกฤษ