ตัวเขียนภาษาอังกฤษ (English Cursive)

By | June 2, 2013

ตัวเขียนภาษาอังกฤษ (Cursive) คือ รูปแบบการเขียนตัวอักษรที่มีลักษณะพิเศษคือเมื่อเขียนรวมเป็นคำ ปลายหางของตัวอักษรแต่ละตัวจะติดต่อเนื่องรวมกัน ซึ่งด้วยวิธีจะทำให้สามารถเขียนได้เร็วกว่าเดิม ไม่ต้องยกปากกาขึ้นจากกระดาษบ่อยครั้ง

ในภาษาอังกฤษนอกจากจะเรียกตัวเขียนว่า Cursive แล้ว ยังมีคำศัพท์อื่น ๆ อีก เช่น  script, joined-up writing, joint writing, running writing, หรือ handwriting

วิธีเขียนตัวเขียนภาษาอังกฤษ

เช่นเดียวกับตัวพิมพ์ คือ จะมีทั้งตัวอักษรแบบเล็ก และใหญ่ ซึ่งหลักการใช้ก็ไม่แตกต่างกัน คือ ต้นประโยคขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่

ข้างล่างนี้คือรูปแบบของตัวเขียนภาษาอังกฤษทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก ไล่เรียงไปจาก A-Z

ตัวเขียนภาษาอังกฤษ

ก่อนที่จะมีเครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ มนุษย์ต้องใช้การเขียนตัวอักษรจากลายมือเท่านั้น ดังนั้นเอกสารจากการเขียนในอดีต เช่น จดหมาย หรือ หนังสือต่าง ๆ จึงมักจะพบเจอว่าเขียนด้วยตัวเขียนเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีความงดงามอีกทั้งยังเขียนได้รวดเร็วอีกด้วย

สอนภาษาอังกฤษ