ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ

By | July 9, 2013

ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ หมายถึงอักษรที่นอกเหนือไปจากพยัญชนะและสระ A-Z ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยอักษรเหล่านี้จะประกอบไปด้วยเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ

!     exclamation mark
“     double quotation mark
#     number sign
$     dollar sign
%     percent sign
&     ampersand
‘     apostrophe
(     left parenthesis
)     right parenthesis
*     asterisk
+     plus sign
×    multiplication sign
÷    division sign
,     comma
-     hyphen
.     period
/     slash
:     colon
;     semicolon
<     less-than sign
=     equals sign
>     greater-than sign
?     question mark

@     at sign
[     left square bracket
\     backslash
]     right square bracket
]     caret
_     horizontal bar (underscore)
`     grave accent
{     left curly brace
}     right curly brace
|     vertical bar
~     tilde
¦     broken vertical bar
©     copyright
°     degree sign
±     plus or minus
µ     micro sign
¶     paragraph sign
‘     left single quote
’     right single quote
“     left double quote
”     right double quote
£     pound sterling
¢     cent sign
¥     yen sign

จะเห็นได้ว่าอักษรพิเศษเหล่านี้มีทั้งที่ใช้งานกันเป็นประจำ คือ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ และที่อาจจะไม่ได้พบเห็นกันบ่อย ๆ อย่างไรก็ดีหากท่านทำงานหรือศึกษาเล่าเรียนในวิชาเฉพาะทาง ก็อาจจำเป็นต้องจดจำชื่อของเครื่องหมายเหล่านี้ เพื่อที่จะได้สามารถเรียกได้ถูกต้อง

สอนภาษาอังกฤษ