ตัวอักษรคำย่อชื่อเดือนภาษาอังกฤษ

By | June 8, 2013

ตัวอักษรคำย่อ ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเขียน ซึ่งหมวดหมู่ของคำย่อมีมากมายหลายประเภท ในวันนี้เราขอเริ่มต้นนำคำย่อชื่อเดือนภาษาอังกฤษ มาให้ได้ทราบ

อักษรคำย่อชื่อเดือนในภาษาอังกฤษ

คำย่อ คำเต็ม คำแปล
A April เมษายน
AAAM Abortion Access Action Month สิงหาคม
AM(&)J April, May, (&) June เมษายน, พฤษภาคม, (&) มิถุนายน
APR April เมษายน
AUG August สิงหาคม
CAL Calendar ปฏิทิน
D December ธันวาคม
DEC December ธันวาคม
DJ December and January เดือนธันวาคม และ มกราคม
DJF December, January, And February ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์
DJF December-January-February ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์
F February กุมภาพันธ์
FEB February กุมภาพันธ์
J January มกราคม
J-S July through September กรกฎาคมถึงกันยายน
JAN January มกราคม
JASO July, August, September, October กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม
JASON July, August, September, October and November กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคมและพฤศจิกายน
JFM January, February, March มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
JFMAMJJASOND January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน ,ธันวาคม
JJ(&)A June, July, August มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม
JJA June, July, August มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
JLY July กรกฎาคม
JTJ January To June มกราคมถึงมิถุนายน
JU June มิถุนายน
JUL July กรกฎาคม
JUN June มิถุนายน
LM Last Month เดือนก่อน
LY Last Year ปีก่อน
MAM March, April, and May มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม
MAR March มีนาคม
MJJ May, June, July พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม
MNTH Month เดือน
MON Month เดือน
MOY Month Of Year เดือนของปี
MTH Month เดือน
MY May พฤษภาคม
N November พฤศจิกายน
NOV November พฤศจิกายน
NY New Year ปีใหม่
O October ตุลาคม
OCT October ตุลาคม
ON(&)D October, November (&) December ตุลาคม พฤศจิกายนและ ธันวาคม
QM Quarter Month ไตรมาส
S September กันยายน
S Summer ฤดูร้อน
SEP September กันยายน
SEPT September กันยายน
TED Twenty Eight Days ยี่สิบแปดวัน
TOM Time Of Month เวลานั้นของเดือน (ช่วงเวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือน)
WIN Winter ฤดูหนาว
WINT Winter ฤดูหนาว
WNTR Winter ฤดูหนาว
YOD Year Of The Dragon มะโรง
YRS Year ปี

สอนภาษาอังกฤษ