ตัวอย่างการใช้ before และ ago

By | August 17, 2014

before (ก่อนหน้านี้) เป็น adverb และ conjunction และ ago (ผ่านมาแล้ว ที่แล้วมา)ใช้ดังนี้
1. ใช้    before ในความหมายว่า“ก่อนหน้านี้” โดยใช้กับประโยค present perfect tense (S + has, have + V3 ) เช่น    
Have you ever been there before ?
คุณเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนหรือเปล่า

I have never been there before.
ผมไม่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนเลย

2. ใช้ before ในความหมายว่า “ก่อนหน้านั้นไปอีก” (คือก่อนหน้าเวลาในอดีตที่กำลังพูดถึงอยู่ และถ้าใช้ before กับเหตุการณ์ที่อยู่ก่อนหน้าอดีตให้ใช้ past perfect tense) (S+had + V3) เช่น
I realised that I had ever been there before.
ผมนึกขึ้นได้ว่าเคยอยู่ที่นั่นมาก่อน

3. ใช้ before กับการแสดงการอธิบายเวลา เช่น two days before, a year before, a long time before ซึ่งจะให้ความหมายว่า “หลังจากนั้น” เช่น
When I went back to my village that I had left ten years
before, every thing was changed.
เมื่อผมได้กลับไปสู่บ้านเกิดซึ่งผมได้จากมาเป็นเวลา 10ปี แล้วทุก
อย่างในที่นั่นได้เปลี่ยนแปลงไปหมดเลย

4. ใช้ ago วางไว้หลังระยะเวลา ในโครงสร้าง

expression of time + ago
I saw Somchai six weeks ago.
ผมเห็นสมชัยเมื่อ 6 สัปดาห์ที่แล้ว

How long ago was it, when you arrived ?
คุณมาถึงนานเท่าไหร่แล้ว

5. ใช้ ago กับประโยค past tense เท่านั้น ห้ามใช้กับประโยค present tense เช่น
She went a few minutes ago.

หล่อนไป 2-3 นาทีที่แล้ว
ไม่ใช้ She goes a few minutes ago. (ความหมายของ ago เป็นอดีต)

before ที่เป็น conjunction (คำสันธาน) ใช้ดังนี้
1. ใช้ before เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน

Clause + before + clause
หรือ

Before + clause, + clause

I wrote many books before I went to India.
ผมได้เขียนหนังสือหลายเล่มก่อนไปอินเดีย
หรือ : Before I went to India, I wrote many books.

ข้อสังเกต : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนหน้า before และหลัง before ให้ใช้ past simple tense ทั้งหมด

S + V2 before S + V2
Before S + V2 S + V2

2. ถ้าประโยคหลัง before มีความหมายเป็น future ให้ใช้ present tense แทน past tense เช่น
I will tell you before you leave.
ผมจะบอกคุณก่อนที่คุณจะจากไป

3. บ่อยครั้งที่ใช้ before ในรูป before + V-ing โดยเฉพาะการใช้ในรูป ที่เป็นทางการ เช่น
Please put out all lights before leaving the office.
กรุณาปิดไฟทุกดวงก่อนออกจากที่ทำงาน

Before writing this book, I spent two months on research
ก่อนแต่งตำราเล่มนี้ผมได้ใช้เวลาค้นคว้า 2 เดือน

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ