ชนิดของคำสรรพนาม Pronoun ภาษาอังกฤษ ทั้ง 7 แบบ

By | December 24, 2014

Pronoun
คำสรรพนาม คือ คำซึ่งใช้แทนคำนาม หรือคำเสมอนาม (มี case และ number เช่นเดียวกับคำนาม)

คำ Pronoun อาจแบ่งออกได้เป็น 7 ชนิด คือ

1.  Personal Pronoun (สรรพนามบุคคล, บุรุษสรรพนาม)
ใช้แทนคน, สัตว์ หรือสิ่งของ ในการพูด หรือเล่าเรื่อง ได้แก่ I, you, we, he, she, it, they

2. Possessive Pronoun (สรรพนามเจ้าของ)
ใช้แทนคน, สัตว์ หรือสิ่งของ ในการแสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่ mine, yours, his, hers, its, theirs, ours

3.  Reflexive Pronoun (สรรพนามตนเอง)*
ใช้แทนนามเมื่อต้องการแสดงการเน้น ได้แก่คำที่มี -self ข้างท้าย ได้แก่ myself, yourself, ourselves, himself, herself, themselves, itself

*บางทีเรียกว่า Emphasizing Pronoun

4. Demonstrative Pronoun (สรรพนามบ่งชี้)
ใช้แทนนามในเมื่อต้องการชี้ให้เห็นเด่นชัด เช่น this, that, these, those, one, such, etc.

5. Interrogative Pronoun (สรรพนามคำถาม)
ใช้แทนคำนามในการแสดงคำถาม ได้แก่  Who ?  Which ?  What ?

6. Relative Pronoun (สรรพนามเชื่อมความ, สัมพันธสรรพนาม)
ใช้แทนคำนามซึ่งกล่าวมาถึงแล้ว ได้แก่ who, which, what, that, as, etc.

7. Indefinite Pronoun (สรรพนามไม่เจาะจง)
ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงโดยไม่เฉพาะเจาะจง คือกล่าวถึงนามทั่วๆ ไปไม่กำหนดชัด เช่น all, some, any, somebody, something, etc.

ที่มา:เลิศ  เกษรคำ

สอนภาษาอังกฤษ