การขออนุญาตภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์ allow, permit และ let

By | December 24, 2014

allow (อนุญาต) permit (อนุญาต) และ let (ให้) ทั้ง 3 คำใช้ในการขออนุญาต หรือ ให้อนุญาต รูปที่ใช้เป็นทางการ คือ let

1. allow และ permit ใช้วางไว้หน้ากรรม (object) ของประโยค และ หน้า clause ที่ขึ้นต้นด้วย to infinitive เช่น

He agreed to allow me to take the course.
เขาได้อนุญาตให้ผมเข้าเรียนได้

My father would not permit me to learn English.
พ่อของผมไม่อนุญาตให้ผมเรียนภาษาอังกฤษ

2. ใช้ let วางไว้หน้ากรรม (object) และ infinitive ที่ไม่มี to (infinitive without to) เช่น

Let me meet you on Sunday. I won’t be late.
ให้ผมพบคุณในวันอาทิตย์นะ ผมจะไม่ไปสายแน่นอน

หมายเหตุ : ไม่ใช้ let ในประโยค passive voice

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ