คำว่า put ภาษาอังกฤษ คำแปล คำพ้อง และคำเกี่ยวข้อง

By | December 24, 2014

คำว่า put ในภาษาอังกฤษ เป็นคำกิริยาที่มีความหมายมากมาย ดังนี้

ใส่ ,วาง ,ตั้ง ,บรรจุ ,จัด ,เสนอ ,ยื่น ,แจ้ง ,บอก ,แล่นเรือ ,กล่าว ,อธิบาย ,ประมาณ ,ลงความเห็น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นที่พ้องความหมาย หรือ เกี่ยวข้องกันกับ put มีดังนี้

arrange    
จัด
Arrange the books on the shelves so the big ones are at the bottom.
จัดหนังสือบนหิ้งให้เล่มใหญ่อยู่ชั้นล่างนะ

deposit    
ฝาก
I’m going to deposit some money in the bank.
ผมกำลังจะไปฝากเงินที่ธนาคาร

dump    
ทิ้ง
Don’t dump your clothes in a pile on the floor.
อย่าทิ้งเสื้อผ้าเป็นกองๆ ไว้บนพื้น

hang    
แขวน
Hang the tinsel on the Christmas tree.
แขวนเครื่องประดับไว้บนต้นคริสต์มาสหน่อย

lay    
วาง
Lay the book on the table.
วางหนังสือไว้บนโต๊ะ

load    
กอง
Load the bricks into the wheelbarrow.
กองอิฐไว้บนรถเข็น
=Same as: pile

perch    
วาง
Perch the vase on the top shelf.
วางแจกันไว้บนหิ้งชั้นบนสุด

place    
วาง

Place the cup on the saucer.
วางถ้วยไว้บนจานรอง
=Same as: set

position    
ยืน
Position yourselves at the starting line and wait for the signal.
ยืนตรงจุดเริ่มต้นและคอยฟังสัญญาณ

rest    
พิง
Rest your head on my lap if you’re tired.
พิงศีรษะคุณไว้บนตักฉันก็ได้ถ้าคุณเหนื่อย

settle    
นั่ง
Settle yourselves in a comfy chair and I’ll read you a story.
นั่งที่เก้าอี้สบายๆ ซิแล้วฉันจะอ่านนิทานให้ฟัง
=Same as: sit

stack    
กอง
Stack the wood next to the fireplace.
กองฟืนไว้ใกล้ๆ กับเตาผิง

stand    
วาง, พิง
Stand the umbrella in the corner.
วางร่มไว้ตรงมุม

stick    
ยื่น
Don’t stick your head out of the car window.
อย่ายื่นศีรษะออกนอกหน้าต่างรถยนต์

store    
เก็บ
Store the new books in the cupboard until we need them.
เก็บหนังสือใหม่ไว้ในตู้จนกว่าจะต้องการใช้
=Same as: stow

ที่มา:ลีห์  บลูมฟิลด์ แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.พัชรี  โภคาสัมฤทธิ์

สอนภาษาอังกฤษ