คำว่า because และ because of ใช้แตกต่างกันอย่างไร ในภาษาอังกฤษ

By | August 19, 2014

because และ because of (เพราะว่า) เป็นการแสดงเหตุและผล ใช้ต่างกันดังนี้
1. because เป็น conjunctionใช้เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน โดย because จะต้องใช้วางไว้หน้า clause (ประโยค)

Because + clause, clause
หรือ

Clause + because + clause

Because I was tired, I went home.
เพราะผมเหนื่อย ผมจึงกลับบ้าน

I was worried because Thanonq was late.
ผมกังวลใจเพราะทนงมาสาย

2. ใช้ because เพื่อเป็นการอธิบายเหตุผลกับคำนามที่ขึ้นต้นด้วย “why” เช่น
Why didn’t you come to my party ?
ทำไมคุณไม่มางานผม

Because I was busy that day.
ที่ผมไม่มาเพราะผมไม่ว่าง

3. because of เป็น preposition โดยใช้วางไว้หน้าคำนาม (noun) หรือ สรรพนาม (pronoun) จะไม่วางไว้หน้าประโยคเหมือน because

because of + noun / pronoun

She loves me because of my money.
หล่อนรักผมเพราะเงิน

I was late because of the traffic jam.
ผมมาสายเพราะจราจรติดขัด

I came home early because of my wife.
ผมกลับบ้านเร็ว เพราะภรรยาของผม

I was late because of the rain.
ผมสายเพราะฝนตก

หมายเหตุ  
1. ใช้ because of นำหน้ากลุ่มคำนามก็ได้ เช่น
Prime Minister Chavalit’s visit was postponed because of the heavy rain in the South.
การมาเยือนของนายกรัฐมนตรี ชวลิต ถูกเลื่อนออกไป เพราะฝนตกหนักที่ภาคใต้

2. because ให้วางไว้หน้า clause (ประโยค) ส่วน because วางไว้หน้า noun หรือ pronoun

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ