คำว่ายกเว้นภาษาอังกฤษ except และ except for ใช้อย่างไร

By | December 24, 2014

1. ใช้ except (ยกเว้น) วางไว้หน้ากริยา (verb) โดยไม่ต้องมี infinitive “to” โดยเฉพาะในประโยคที่ข้างหน้า except มี do อยู่ด้วย เช่น

I can do nothing except wait.
ผมไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากคอย

Dale did nothing except make trouble.
เดลไม่ทำอะไรเลย นอกจากสร้างปัญหา

He did nothing except make conversation.
เขาไม่ทำอะไรเลยนอกจากพูด

except + infinitive without to

2. ใช้ except วางไว้หน้าคำสรรพนาม (pronoun) ที่อยู่ในรูปกรรม (him, her, me, them, you) เช่น

Everybody understands except him.
ทุกคนเข้าใจหมดนอกจากเขาคนเดียว

All of us speak English except her.
พวกเราทุกคนพูดภาษาอังกฤษ ยกเว้นหล่อนคนเดียว

3. ห้ามวาง except ไว้หน้า finite verb ทันที (วางไว้หน้า to infinitive ได้) เช่น

She seldom goes out except to go to Rayong.
หล่อนไม่ค่อยได้ออกข้างนอกยกเว้นไประยอง

He has done nothing for me except to be here.

เขาไม่ได้ทำอะไรให้ผมเลย นอกจากมาอยู่ที่นี่เฉยๆ

4. ใช้ except หรือ except for วางไว้หลัง all, every, no, nothing, nobody, no one, nowhere, anything, anybody, anyone, anywhere, everyone, everybody, everywhere และ whole โดยใช้คำเหล่านี้เป็นการเสนอความคิดเห็นโดยรวม เช่น

He ate everything on his plate except (for) the meat.
เขาได้ทานทุกอย่างในจานยกเว้นเนื้อ

He ate the whole meal except (for) the meat.
เขาได้ทานทุกอย่างในจานยกเว้นเนื้อ

I took everything home except (for) the desk.
ผมได้นำทุกอย่างกลับบ้านยกเว้นเพียงโต๊ะทำงาน

หมายเหตุ : ในบางกรณีต้องใช้ except for จะใช้ except ตามลำพังไม่ได้ โดยเฉพาะในประโยคที่ต้องใช้ except (for) แต่ไม่มี all, every… เป็นต้น อยู่ในประโยค เช่น

I ate the meal except for the meat.
ผมได้ทานอาหารยกเว้นเนื้อ

5. ใช้ except และ except for วางไว้หน้า preposition เช่น
She is nice except when she is angry.
หล่อนน่ารักดี ยกเว้นเวลาโกรธ

It is the same everywhere except in Thailand.
มันก็เหมือนกันทุกที่แหละยกเว้นในประเทศไทย

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ