คอนเฟิร์ม(confirm) ภาษาอังกฤษ

By | June 12, 2013

คำว่า คอนเฟิร์ม เป็นคำภาษาอังกฤษอีกหนึ่งคำที่เรามักได้ยินคนไทยพูดกันมาก โดยนำมาใช้พูดปนกับภาษาไทย  คอนเฟิร์ม เขียนในภาษาอังกฤษว่า confirm เป็นกริยา ที่แปลว่ายืนยัน หรือ รับรอง

หากเปลี่ยนเป็นคำนาม ที่แปลว่า การรับรองจะใช้คำว่า confirmation และในกรณีของคำ adjective สำหรับขยายคำนามจะใช้คำว่า confirmative แปลว่า ที่ยืนยัน ,ที่รับรอง

คอนเฟิร์ม ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการใช้คำว่า คอนเฟิร์ม(confirm) ในประโยคภาษาอังกฤษ

Do you want to come with me ? Please confirm.
คุณต้องการมากับฉันหรือไม่ ? โปรดยืนยัน.

 

He sent her to the lab for a blood test to confirm the diagnosis.
เขาส่งเธอไปห้องวิจัยสำหรับตรวจสอบเลือดเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค

 

They will then perform an ultrasound to confirm the pregnancy.

พวกเขาจะทำการอัลตราซาวน์เพื่อยืนยันการตั้งครรภ์

 

Economic indicators confirm that the economy is in a recession.
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจยืนยันว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย

 

I confirm my attendance to the meeting
ผมยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุม

 

ทั้งหมดข้างต้นคือตัวอย่างรูปแบบการคำว่า คอนเฟิร์ม(confirm) ภาษาอังกฤษ หลังจากได้อ่านคิดว่าทุกคนคงเข้าใจ ถ้าเป็นอย่างที่คิด Please confirm.

สอนภาษาอังกฤษ