ความหมายของ almost และ nearly

By | December 24, 2014

1. almost และ nearly (จวนเจียน, เกือบ) เป็น adverbs ทั้ง 2 คำ ซึ่งทั้งสองมีความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก และบ่อยครั้งที่ทั้ง 2 คำ ใช้ในความหมายเหมือนกัน แต่ถ้าพูดถึงระยะทางความใกล้แล้ว almost อาจจะใกล้กว่า nearly อยู่นิดหน่อย เช่น

I’ve almost finished. ผมเกือบจะ(ทำ)เสร็จเรียบร้อยแล้ว

I’ve nearly finished. ผมเกือบจะ (ทำ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ถ้าใช้กับคำที่เป็นปฏิเสธจะใช้ almost แต่ไม่ใช้ nearly เช่น
almost never (แทบไม่เคย) hardly ever (แทบไม่เคย)
almost nobody (แทบไม่มีใคร) hardly anybody (แทบไม่มีใคร)
almost no money (แทบไม่มีเงิน) hardly any money (แทบไม่มีเงิน)

3. วาง almost และ nearly ไว้หน้า verb แท้และหลัง verb ช่วย (ถ้าใช้verb ช่วย ก็ให้วางไว้หน้ากริยาแท้ แต่ต้องวางไว้หลัง verb to be เสมอ) เช่น
We almost ran over some little animal.
พวกเราเกือบขับรถทับสัตว์เล็กๆ บางตัวเข้าให้แล้ว

Chana had almost forgotten Trairong’s appointment.

ชนะเกือบลืมการนัดหมายกับไตรรงค์แล้ว

I have nearly been drowned in it three times.
ผมเกือบจะถูกลากลงไปกับมันถึง 3 ครั้ง

4. ใช้ almost หรือ nearly หน้าคำแสดงเวลา เช่น
It was almost 9 p.m.
เวลาเกือบจะ 3 ทุ่มแล้ว

It is almost Cupper-time.
จวนจะถึงเวลาอาหารเย็นแล้ว

By then it was nearly five past ten.
ขณะนี้เกือบถึงเวลา 10 โมง 5 นาทีแล้ว

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ