การใช้ there is และ there are ในภาษาอังกฤษ

By | January 13, 2015

ในภาษาอังกฤษ ทั้ง There is และ There are ต่างก็ใช้ในความหมายว่า “มี” ทั้งคู่ แต่มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามกลักไวยากรณ์ (Grammar) ดังต่อไปนี้

There is ใช้กับคำนาม เอกพจน์ (singular) และ คำนามนับไม่ได้  – คำนามเอกพจน์ คือ คำนามที่มีจำนวนเดียว เช่น หนังสือ 1 เล่ม ,โต๊ะ 1 ตัว , คนหนึ่งคน เป็นต้น

There are ใช้กับ พหูพจน์ (plural) – คำนามพหูพจน์ คือ คำนามที่มีจำนวนมากกว่า 1 ขึ้นไป เช่น หนังสือหลายเล่ม , โต๊ะสองตัว , คนสามคน เป็นต้น

 

หลักการใช้ there is และ there are

ประโยคบอกเล่า

There is a book on the desk. มีหนังสือหนึ่งเล่มวางอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือ
There are many books on the desk. มีหนังสือหลายเล่มวางอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือ

There is a cockroach in the bath. มีแมลงสาปหนึ่งตัวในห้องน้ำ
There are three cockroaches in the bath. มีแมลงสาปสามตัวในห้องน้ำ

รูปย่อของ There is คือ There’s

รูปย่อของ There are ไม่มี

 

ประโยคปฏิเสธ

เติมคำว่า not ข้างหลัง There is หรือ There are ประโยคบอกเล่าก็จะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธ เช่น

There is not a book on the desk. ไม่มีหนังสือหนึ่งเล่มวางอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือ

There are not six elephants in the zoo. ไม่มีช้างหกตัวในสวนสัตว์

 

There is not เขียนแบบย่อได้เป็น There isn’t

There are not เขียนแบบย่อได้เป็น There aren’t

 

กรณีที่ต้องการชี้เฉพาะว่าไม่มีสิ่งนั้นอยู่เลย (เป็น 0) ให้ใช้ There aren’t any เช่น

There aren’t any people at the school. ไม่มีใครเลยที่โรงเรียน
There aren’t any books in my room. ไม่มีหนังสือสักเล่มในห้องของฉัน

 

ประโยคคำถาม

กรณีประโยคบอกเล่าที่ขึ้นต้นด้วย There is ให้สลับ is มาอยู่ข้างหน้า

กรณีประโยคบอกเล่าที่ขึ้นต้นด้วย There are ให้สลับ are มาอยู่ข้างหน้า

เช่น

 Is there a dog in your home? มีหมาตัวหนึ่งอยู่ในบ้านของคุณใช่ไหม ?

ถ้ามีตอบว่า Yes, there is.

ถ้าไม่มีตอบว่า No, there isn’t.

 

Are there any dogs in the park? มีหมาอยู่ในสวนบ้างไหม ?

ถ้ามีตอบว่า Yes, there are.

ถ้าไม่มีตอบว่า No, there aren’t

สอนภาษาอังกฤษ