การใช้ everyone และ everybody ภาษาอังกฤษ ต่างกันอย่างไร

By | December 24, 2014

1. ใช้ everyone และ everybody (ทุกคน) เป็นเอกพจน์เสมอ เหมือนกันกับ every เช่น

Everyone likes to come to school on Sunday.
ทุกคนชอบมาโรงเรียนในวันอาทิตย์

There wasn’t enough room for everybody.
มีห้องไม่พอสำหรับทุกคน

2. ใช้ every one of วางไว้หน้าคำสรรพนาม(pronoun) หรือคำนาม(noun) ที่มี determiner โดยที่คำสรรพนามหรือคำนามนั้นๆ อยู่ในรูปพหูพจน์

every one of + us / you / them
every one of + determiner + plural noun

His books are wonderful. I’ve read every one of them.
หนังสือของเขาเยี่ยมมาก ผมได้อ่านทุกเล่มเลย

หมายเหตุ : บางครั้งใช้ every one โดยไม่ต้องมีคำนามตามหลังก็ได้ เช่น
I have read every one.
ผมได้อ่านทุกเล่มแล้ว

3. everybody, everyone และ everything ใช้กับกริยาที่เป็นเอกพจน์ เหมือน every เพราะคำเหล่านี้เป็นเอกพจน์เสมอ เช่น

Everybody has gone home.
ทุกคนได้กลับบ้านแล้ว

Everything is ready.
ทุกอย่างพร้อมแล้ว

หมายเหตุ : everyใช้กับคำนามพหูพจน์ได้บ้างเมื่อใช้เพื่อเป็นการอธิบาย
I go to my home town every ten weeks.
ผมกลับบ้านเกิดทุกๆ 10 สัปดาห์

We go to India every two years.
พวกเราไปประเทศอินเดียทุกๆ 2 ปี

4. ใช้สรรพนามรูปพหูพจน์ they, them, their แทน everyone หรือ everybody เช่น
Everybody had to submit their reports.
ทุกๆ คนต้องส่งรายงานของพวกเขา

Everyone had to do the best as they could.
ทุกคนต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

5. everyone และ every one ใช้เหมือนกัน จะต่างกันบ้างก็เพียง every one ใช้เพื่อเป็นการเน้นว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณกล่าวถึงนั้นเป็นความจริง เช่น

I read every one of my scripts.
ผมได้อ่านสคริพท์ของผมทุกฉบับ

หมายเหตุ: every one จะใช้วางไว้หน้า of (ดูข้อ 2)

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ