การใช้ as much as และ as many as

By | August 16, 2014

as much…as ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้เอกพจน์ ส่วน
as many…as ใช้กับคำนามที่นับได้พหูพจน์ ดังนี้
1. ใช้ as much…as กับคำนามนับไม่ได้เอกพจน์ (singnlar uncountable noun) เช่น
We need as much time as possible.
พวกเราต้องการเวลามากเท่าที่จะเป็นไปได้
(time เป็นคำนามนับไม่ได้)
She wanted as much sugar as posible.
หล่อนต้องการนํ้าตาลมากเท่าที่จะเป็นไปได้
(sugar เป็นคำนามนับไม่ได้)

2. ใช้ as many…as กับคำนามนับได้พหูพจน์ (plural countable noun)
We need as many books as possible.
พวกเราต้องการหนังสือมากเท่าที่จะเป็นไปได้
(book คือคำนามนับได้)

She needs as many boyfriends as possible.
หล่อนต้องการเพื่อนชาย(แฟน)มากเท่าที่จะเป็นไปได้

3. as much… as และ as many… as ใช้โดยไม่ต้องมีคำนาม (noun) ตามหลังก็ได้ เช่น
She drank so much as she wanted.
หล่อนดื่มมากเท่าที่หล่อนต้องการ

Rest as much as possible.
พักผ่อนให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้

Can I take these chairs ?
ผมเอาเก้าอี้พวกนี้ได้ไหม
Yes, you can take as many as you like.
ได้ เอามากเท่าไหร่ก็ได้

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ