การใช้ another ในภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

another (อีกอย่างหนึ่ง, คนอื่น, อื่น) เป็นสรรพนาม (pronoun) และคำคุณศัพท์ (adjective) ใช้ดังนี้

1. ใช้ another นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์เสมอ เช่น
Could I have another glass of water ?
ผมขอนํ้าอีกแก้วเถอะ

She opened another branch last week.
หล่อนได้เปิดอีกหนึ่งสาขา เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

She has sent another present to her mother.
หล่อนได้ส่งของขวัญชิ้นอื่นอีกไปให้แม่ของหล่อน

another + คำนามนับได้เอกพจน์
2. ใช้ another วางไว้หน้าคำนามพหูพจน์ (plural noun) เพื่อเป็นการอธิบายเนื้อความ โดยใช้วางไว้หน้า “few” หรือ “จำนวนนับ” (one – two – three เป็นต้น) เช่น
I am staying for another few days.
ผมจะพักต่ออีก 2-3 วัน

We need another three books.

พวกเราต้องการหนังสืออื่นอีก 3 เล่ม

another + few / number + นามนับได้พหูพจน์
3. ไม่ใช้ another วางไว้หน้าคำนามนับได้พหูพจน์ หรือคำนามนับไม่ได้ (uncountable noun)ในทันที ถ้าจำเป็นต้องวางไว้ทันทีให้ใช้ more แทน เช่น
ไม่ใช้ : Another girls came into the class.
ใช้ : More girls came into the class.
เด็กหญิงคนอื่นๆ อีกได้เข้ามาในห้องเรียน

ไม่ใช้ : Would you like another sugar ?
ใช้ : Would you like some more sugar ?
เอานํ้าตาลเพิ่มไหม

4. another บางครั้งใช้เป็นคำสรรพนาม (pronoun) เช่น
I saw one boy whispering to another.
ผมเห็นเด็กคนหนึ่งพูดกระซิบกับอีกคน

ที่มา:นเรศ  สุรสิทธิ์
B.A.(English), M.A.(English)

สอนภาษาอังกฤษ